Joi, 18 Aprilie

Nota de Fundamentare - HG nr. 239/18.04.2019

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 239/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental „gROwth - Investim în copii, investim în viitor”

 

 

Secţiunea 1. Titlul prezentului act normativ

 

Hotărâre a Guvernului pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental „gROwth - Investim în copii, investim în viitor”

 

Secțiunea a 2-a. Motivul emiterii prezentului act normativ

 

     Având în vedere obiectivul asumat prin Programul de guvernare privind construirea unui număr de 2.500 de creşe şi/sau grădiniţe, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1116 din 29 decembrie 2018, a fost aprobat programul "gROwth - investim în copii, investim în viitor".

     Pentru a beneficia de acest program se va institui o schemă de minimis care se va operaţionaliza prin hotărâre de Guvern, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

       Acordarea ajutorului de minimis se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind  funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 114/26.04.2012, modificat prin Regulamentul (UE) 1923/2018 al Comisiei din 7 decembrie 2018.

      Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 360/2012.

1. Descrierea situaţiei actuale

     Situaţia actuală se caracterizează prin insuficienţa de spaţii şi dotare pentru desfăşurarea învăţământului preşcolar, serviciul public de interes general şi domeniul prioritar pentru dezvoltarea economico-socială.

     De asemenea, în prezent în România rata  natalităţii este foarte scăzută şi de aceea  este necesară încurajarea creşterii acesteia prin asigurarea de condiţii normale de îngrijire pentru copii, asigurarea de condiţii normale de îngrijire şi dezvoltare armonioasă pentru copii şi un program prelungit şi pe tot parcursul anului calendaristic în cadrul grădiniţelor.

      Numărul copiilor care nu frecventează grădiniţa nici măcar un an rămâne destul de ridicat, mai ales în mediul rural, consecinţele acestei situaţii asupra succesului şcolar al copiilor fiind destul de grave.

      Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene s-a aprobat programul "gROwth - investim în copii, investim în viitor", denumit în continuare Programul, ca program guvernamental având ca obiect susţinerea financiară a investiţiilor private în construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea de grădiniţe cu profil sportiv.

   Susţinerea financiară constă atât într-un ajutor nerambursabil privind o parte din cheltuielile eligibile, cât şi în garantarea de către stat a unei părţi din creditul utilizat de către investitor pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv şi se repartizează astfel:

      a) ajutor nerambursabil de până la 500.000 euro din cheltuielile eligibile, pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv, plătit investitorului după terminarea lucrărilor şi obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie de la Ministerul Educaţiei Naţionale;

     b) garanţie în nume şi cont stat de maximum 50% din valoarea creditului contractat de investitor, excluzând dobânzile şi comisioanele aferente, cu condiţia ca aceste credite să finanţeze exclusiv cheltuieli eligibile aferente proiectului, în cazul în care acesta apelează la finanţarea integrală sau parţială a acestor cheltuieli prin creditare. Garanţia se acordă prin intermediul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii sau Fondului Român de Contragarantare. În această categorie intră atât creditul-punte acordat pentru finanţarea ajutorului nerambursabil, cât şi creditul de co-finanţare, acordat pentru finanţarea cheltuielilor eligibile neacoperite de ajutorul nerambursabil. Valoarea garanţiei se diminuează corespunzător cu diminuarea creditului rezultat după plata ajutorului nerambursabil, care se va efectua în contul investitorului deschis la finanţator;

      c) o alocare financiară nerambursabilă deductibilă din impozitul pe profit datorat anual de beneficiar pentru finanţarea cheltuielilor eligibile defalcată în tranşe egale pe o perioadă de 7 ani de la încheierea acordului de finanţare;

     d) pentru acelaşi beneficiar nu pot fi cumulate alocările prevăzute la litera a) cu cele prevăzute la litera c).

       Ajutorul nerambursabil se stabileşte prin Hotărâre de Guvern printr-o schemă de ajutor de stat.

2. Schimbări preconizate

     Prezenta hotărâre instituie schema de ajutor de minimis în cadrul căreia se acordă ajutor de stat persoanelor juridice de drept privat, care vor realiza construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv şi asigurarea în cadrul acestora a învătământului preşcolar de specialitate, serviciu de interes economic general.

      Prezenta schemă de minimis se adresează persoanelor juridice de drept privat, inclusiv organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii şi/sau grupuri fiscale, aşa cum sunt prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulteriore, precum şi Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, federaţiilor sau cluburilor sportive, care iau iniţiativa construirii de grădiniţe cu profil sportiv.

      Ajutorul de minimis se acordă sub forma unui ajutor nerambursabil de până la 500.000 euro pe întreprindere, și acoperă cheltuielile eligibile, pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv.

     Ajutorul de minimis poate fi acordat sub formă de grant,  plătit investitorului după terminarea lucrărilor şi obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie de la Ministerul Educaţiei Naţionale, sau sub forma unei alocări financiare nerambursabile deductibilă din impozitul pe profit datorat anual de beneficiar, defalcată în tranşe egale pe o perioadă de 7 ani de la încheierea acordului de finanţare. Acordarea acestei facilităţi se efectuează în conformitate cu prevederile legale cu privire la deducerile fiscale.

      Beneficiarul trebuie să facă dovada deţinerii unui drept care conferă dreptul de constituire potrivit legii asupra terenului pe care urmează să fie amplasată grădiniţa cu profil sportiv.

    Intensitatea maximă a ajutorului de minimis acordat este de până la 100% din valoarea totală a proiectului finanţat, dar nu mai mult de plafonul maxim de 500.000 euro pe întreprindere.

      Contribuţia proprie a beneficiarului trebuie să acopere diferenţa necesară finalizarii şi funcţionării corespunzătoare a proiectului de investiţii. Beneficiarul are obligaţia sa facă dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau atrase, fără ca acestea sa facă obiectul unui ajutor de stat sau de minimis, la momentul depunerii cererii de finanţare.

     În cadrul schemei de ajutor de minimis se finanţează numai proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

- clădirea are cel puţin 2 săli de grupă, precum şi toate facilităţile necesare (dormitoare, spaţiu de recreere, vestiar, sală de mese, grupuri sanitare pentru fiecare sală de grupă, cancelarie, sisteme de încălzire);

- obiectivele de investiţii trebuie să îndeplinească standarde minime de construcţie, de dotare generală şi sportivă (stabilite prin anexe la la prezenta schemă de ajutor de stat), de personal de specialitate şi de echipamente sportive, conform prezentei scheme de ajutor de stat;

     Obiectivele de investiţii ce vor fi propuse trebuie să îndeplinească standarde minime de construcţie, de capacitate, de dotare generală şi sportivă, de personal de specialitate şi de echipamente sportive, standarde.

     Clădirile în care se vor organiza grădiniţe cu profil sportiv pot fi clădiri noi sau clădiri existente care se vor moderniza şi amenaja cu schimbarea funcţiunii, cu condiţia ca în ultimii 5 ani să nu fi funcţionat o creşă şi/sau grădiniţă în clădirea respectivă.

     Activitatea în grădiniţele cu profil sportiv realizate în acest program va fi menţinută cel puţin 10 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare; în caz contrar, investitorul va rambursa suma obţinută ca ajutor de stat.

      Beneficiarilor le este interzis să închidă activitatea altor grădiniţe/creşe aflate în administrarea lor pe o perioadă de cel puţin 7 ani de la acordarea ajutorului de stat. În caz contrar, investitorul va rambursa suma obţinută ca ajutor de stat.

      Beneficiarii de susţinere financiară pentru construcţia de grădiniţe cu profil sportiv au obligaţia de a asigura locuri gratuite într-o cotă procentuală de cel puţin 8% din numărul total de preşcolari înmatriculaţi, pe o perioadă de 4 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare.

     Pentru înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv, beneficiarii de susţinere financiară au obligaţia de a asigura locuri gratuite într-o cotă procentuală de cel puţin 4% din numărul total de preşcolari înmatriculaţi, pe o perioadă de 4 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare. Copii cu dizabilităţi vor avea prioritate la înscrierea pe locurile gratuite.

     Beneficiarii de susţinere financiară au obligaţia de a asigura pentru grădiniţele cu profil sportiv un program prelungit de activitate zilnică, precum şi funcţionarea acestora pe tot parcursul anului calendaristic, inclusiv pe perioada vacanţelor. De asemenea, beneficiarii de susţinere financiară au obligaţia de a asigura accesul copiilor la un tarif accesibil.

      Categoriile de cheltuieli eligibile, respectiv cheltuielile pentru asigurarea utilităţilor necesare  obiectivului şi cheltuielile pentru investiţia de bază sunt:

   a) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

   b) cheltuieli pentru construcţia şi/sau amenajarea grădiniţelor;

   c) cheltuieli pentru amenajarea terenurilor sportive;

    d) cheltuieli privind dotarea grădiniţelor.

    Proiectele de investiţii beneficiare ale acestui program trebuie să fie realizate în cel mult 24 de luni de la încheierea acordului de finanţare. În cazul în care investiţia nu este finalizată în termenul prevăzut de 24 luni, beneficiarul va rambursa ajutorul nerambursabil.

      Selecţia proiectelor eligibile va fi efectuată de către o comisie de selecţie, in ordinea depunerii şi în limita bugetului anual alocat schemei. Comisia de selecţie va purta denumirea de Comisia  "Investim în copii, investim în viitor".

      Comisia "Investim în copii, investim în viitor" va fi formată din 7 membri, dintre care unul va fi preşedinte, numiţi prin ordin de preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, dintre personalităţi marcante ale sportului românesc şi din domeniul educaţiei.

       Prezenta schemă de ajutor de stat are caracter multianual şi se derulează până la data de 31.12.2020.

    Plăţile aferente ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se vor efectua până cel târziu la doi ani de zile după finalizarea proiectului.

     Bugetul maxim al schemei este de 2.350 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 500 milioane euro, defalcate astfel :

    a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri de finanţare pentru perioada 2019-2020;

b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2019-2022.

      Menţionăm că au fost indeplinite toate procedurile prevăzute de art.7 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe