Vineri, 30 Iunie

Nota de Fundamentare - HG nr. 458/30.06.2017

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 458/2017 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 382/04.11.2015, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, judeţul Cluj, a aprobat solicitarea de trecere a terenului în suprafaţă de 53.457 mp, aferent „Parcului Feroviarilor”, situat în municipiul Cluj-Napoca, din domeniul public al statului român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea a fost iniţiată datorită lipsei acute de spaţii verzi a municipalităţii şi a solicitărilor survenite de la cetăţeni privind introducerea în circuitul public al parcului.

Întrucât parcul este de interes public local, solicitarea de preluare în domeniul public al municipiului Cluj – Napoca a fost aprobată în scopul reabilitării şi modernizării acestuia prin programele derulate de către municipalitate.

Având în vedere acest aspect, rezultă că bunul nu face obiectul exclusiv al proprietăţii publice a statului.

În urma exercitării controlului de legalitate în conformitate cu prevederile art. 19 lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. 382/04.11.2015 a fost apreciată ca legală prin adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj nr. 14778/25.11.2015.

         Terenul aferent „Parcului Feroviarilor” are suprafaţa de 53.457 mp şi se identifică cu nr. cad. 278302, intabulat în CF nr. 278302 Cluj-Napoca (CF vechi 69805, nr. topo 5521/2, 5523/2) în favoarea statului român în administrarea operativă Regionala CF Cluj.

         Solicitarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca a fost avizată favorabil în Consiliului Tehnico-Economic al Sucursalei Regionala de Căi Ferate Cluj prin Documentul de avizare nr. 7/1.1/07.03.2016, primind astfel acceptul pentru demararea procedurilor legale în vederea iniţierii unei hotărâri a Guvernului.

         Conform Documentului de avizare nr. 7/1.1/07.03.2016, terenul aferent „Parcului Feroviarilor” este situat în afara zonei de protecţie a infrastructurii feroviare a liniei c.f. 300 Bucureşti – Episcopia Bihor, în staţia c.f. Cluj-Napoca, km 501÷100, partea stângă în sens kilometric, cu destinaţia parc. Distanţa de la axul ultimei linii c.f. până la cel mai apropiat punct al terenului solicitat este de 150,00 m, în dreptul  km 501÷100.

         Conform adresei Ministerului Transporturilor nr. 42567/29.12.2015, terenul în suprafaţă de 53.457 mp, solicitat pentru transfer, face parte din inventarul domeniului public al statului român şi este cuprins în suprafaţa aferentă S.R.C.F. Cluj din lista bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului la nivelul C.N.C.F. „CFR” - SA, şi fac parte din lista anexă la contractul de concesiune nr. MM/224/2002.

         De asemenea, conform adresei Companiei Naţionale de Căi Ferate  „C.F.R.” – S.A. Bucureşti, Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj nr. 46/B//8/457/09.12.2016, CF Cluj nu are evaluate terenurile care fac parte din inventarul domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea CN CF „CFR” S.A., fapt pentru care, terenul ce face obiectul transmiterii, nu are înscris, în anexa la prezenta hotărâre, nici o valoare de inventar.

         Pe terenul care face obiectul solicitării de trecere din domeniul public al statului român în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, este edificată o construcţie înscrisă în CF nr. 278302 Cluj-Napoca, cu nr. cad.  278302-C1, proprietate privată a Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R” S.A.

         Această clădire, situată în incinta Parcului Feroviarilor, este, potrivit celor menţionate de către Compania Naţională de Căi Ferate  „C.F.R.” – S.A. Bucureşti, Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj în adresa nr. 46/B//806/02.05.2017, înregistrată în evidenţele contabile ca mijloc fix „L3D6 CLĂDIRE PENTRU DEPOZIT PARCUL FEROVIARILOR”, nr. inventar 4200/1900459, având valoarea de 4.945,02 lei.

         Tot în adresa mai sus menţionată se precizează faptul că, potrivit prevederilor art. 9 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, gestionarea infrastructurii feroviare aşa cum este definită în art. 8 (publică şi privată) se asigură de către CN CF „C.F.R.” – S.A. Bucureşti, înfiinţată în acest sens.

Infrastructura feroviară publică este alcătuită potrivit art. 11 alin. (1) lit. a) – f) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  din elemente concrete astfel cum au fost stabilite în anexa II la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 589/2006 privind înfiinţarea CN CF „C.F.R” – S.A. şi este atribuită Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” prin contract de concesiune încheiat pe o perioadă de 49 de ani.

         Alături de elementele infrastructurii feroviare publice celelalte elemente ale ansamblului infrastructurii feroviare (prevăzute la alin. (3) al art. 11 din acelaşi act normativ) constituie proprietate privată a CN CF „C.F.R” – S.A. sau după caz a vreuneia dintre societăţile naţionale rezultate din reorganizare, precum şi a SNCFR, rămasă după reorganizare conform art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prin urmare, la data reorganizării SNCFR conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 581/1998, „L3D6 CLĂDIRE PENTRU DEPOZIT PARCUL FEROVIARILOR”, nr. inventar 4200/1900459 a fost încadrată în domeniul privat al CN CF „C.F.R.” – S.A. – Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj, ea nefăcând parte din elementele infrastructurii publice – Anexa II.

         Raportat la această construcţie, Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca, a adoptat Hotărârea nr. 408/2016 de modificare a Hotărârii nr. 382/2015, aceasta din urmă fiind completată cu 4 noi articole, astfel:

se însuşeşte raportul nr. 205.110/2016 de evaluare a construcţiei cu nr. cad. 278302-C1, conform căruia valoarea imobilului este de 36.000 Euro fără TVA;
se aprobă dobândirea prin convenţie cu titlu oneros a imobilului mai sus amintit, fiind mandatată o persoană în acest sens.

         Lucrarea privind vânzarea prin convenţie cu titlu oneros a imobilului-construcţie (clădire cu suprafaţa de 210,00 mp), identificat prin cad. 278302-C1, a fost avizată favorabil  în Consiliului Tehnico-Economic al Sucursalei Regionala de Căi Ferate Cluj prin Documentul de avizare nr. 25/1.5/25.07.2016, în care se specifică faptul că vânzarea este condiţionată de obţinerea hotărârii Guvernului privind trecerea terenului în suprafaţă de 53.457 mp, teren aferent „Parcului Feroviarilor”, situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, din domeniul public al statului român, aflat în administrarea Ministerului Transporturilor cu drept de concesiune în favoarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” – SA, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca”.

         De asemenea, în documentaţia ataşată, se precizează faptul că Adunarea Generală a Acţionarilor a Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” – SA, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 581/1998, întrunită în şedinţa din data de 15.09.2016, a adoptat Hotărârea privind avizarea transmiterii terenului în suprafaţă totală de 53.457 mp., aferent Parcului Feroviarilor, situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, din domeniul public al statului român, aflat în administrarea Ministerului Transporturilor, cu drept de concesiune în favoarea CNCF „C.F.R.” - S.A., în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în vederea supunerii spre aprobare, prin hotărâre a Guvernului.

Conform celor precizate de Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” – SA, terenul solicitat pentru transfer este inclus în Inventarul domeniului public al statului, având codul de clasificare 8.10.06 şi nr. MFP 147814.

         În cazul în care după preluare, terenului îi va fi schimbată destinaţia de parc, acesta va reveni în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor.

          De asemenea, terenului în discuţie nu îi este aplicabil regimul instituit prin lit. a) a alin. (1) al art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare,- potrivit căruia zona feroviară publică se compune din „liniile ferate de circulaţie, terenul aferent pe care sunt construite, precum şi terenurile situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, care constituie zona de siguranţă a infrastructurii feroviare”. În acest sens, Ministerul Transporturilor a specificat că „terenul aferent Parcului Feroviarilor”, propus a fi preluat prin transfer de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca este situat în afara zonei de siguranţă a infrastructurii feroviare publice”.

          Potrivit art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, „Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului, declarându-se din bun de interes public naţional în bun de interes public judeţean sau local.”

Prin urmare, promovarea prezentului act normativ se face în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare.

Precizăm că Primăria Municipiului Cluj-Napoca confirmă faptul că acest imobil nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire, depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv cereri care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de statul roman în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, nu sunt grevate de alte sarcini în afara contractului de concesiune şi nu fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti.

Prezentul act normativ este un act administrativ, individual astfel încât nu sunt incidente prevederile art.2 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare  şi motivare a proiectelor de acte normative supuse spre aprobare Guvernului şi ale art.6 alin (1) din Regulamentul privind procedurile la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea  proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative,  precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării lor, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 561/2009.     

 

Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

 

 

 

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene - Sevil Shhaideh

 

 

Ministrul transporturilor - Alexandru-Răzvan Cuc

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe