Marți, 24 Iulie

Nota de Fundamentare - HG nr.567/24.07.2018

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 567/2018 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil - teren aflat în administrarea Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației Naționale

Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS) este o instituţie de învăţământ superior de stat,  aflată în coordonarea Ministerului Educației Naționale, ale cărei obiective strategice vizează creşterea calităţii procesului de învăţământ în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, şi în context european, promovarea excelenţei în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor academice pe plan naţional şi internaţional, sprijinirea excelenţei individuale pentru cadrele didactice şi cercetători, creşterea calităţii vieţii studenţilor şi crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea personală şi profesională în vederea integrării active în societate, promovarea unui management instituţional performant, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale, asigurarea şi diversificarea resurselor financiare.

Campusul ULBS cuprinde sediile celor 9 facultăți din componența ULBS: Facultatea de Teologie, Facultatea de Drept, Facultatea de Litere și Arte, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Socio-Umane, Facultatea de Științe, Facultatea de Medicină, Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului și Facultatea de Științe Economice, clădirea rectoratului, 8 cămine, 2 cantine, Biblioteca Centrală Universitară, Centru de Pregatire Academică și Centrul de Reuniune Academică. Clădirile care alcătuiesc campusul ULBS sunt situate în centrul orașului Sibiu.

Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu, prin adresa nr. 367/2018, solicită înscrierea în inventarul centralizat a imobilului – teren, în suprafață de 9.279 mp, identificat cu CF nr. 108439 Sibiu, situat în Municipiul Sibiu, având deschidere atât la B-dul Victoriei, cât și la str. Emil Cioran. Pe acest teren sunt edificate construcțiile în care funcționează Facultatea de Litere și Arte, clădirea C1, și Facultatea de Inginerie, clădirea C2, construcții aflate în proprietatea Universității. Din această cauză, adresa poștală a Facultății de Litere și Arte este în B-dul Victoriei nr. 5-7, iar adresa poștală a Facultății de Inginerie este în str. Emil Cioran nr. 4.

Corpul funciar identificat cu nr. cadastral (topografic) 1582/2/2 provine în urma unei operațiuni de carte funciară de comasare a imobilului înscris în CF vechi 9687 Sibiu, nr. topografic 1585/2, 1585/1/1, 1587/3, 1587/2/2, 1588/1/2 cu imobilele cu nr. topografic 1587/2/3, 1588/2, 1589/2, 1589/3 aduse din CF vechi 10624 Sibiu și 15286 Sibiu, iar imobilul astfel comasat și notat cu nr. topografic 1585/2 s-a dezmembrat în 3 corpuri distincte notate în cartea funciară astfel:

nr. topografic 1585/2/1 teren pentru construcții de 233 mp;
nr. topografic 1585/2/2 teren cu construcții de 9.279 mp;
nr. topografic 1585/2/3 teren pentru construcții de 381 mp.

Imobilul înscris în CF vechi 9687 Sibiu cu nr. topografic 1585/2, 1585/1/1, 1587/3, 1587/2/2, 1588/1/2 a trecut în proprietatea Statului Român pentru Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice, cu titlu de drept de expropriere în baza hotărârii de expropriere nr. 9596/1936 a Comisiei de expropriere de pe lângă Primăria Municipiului Sibiu.

Imobilul înscris în CF vechi 15886 Sibiu cu nr. topografic 1588/2, 1589/2, 1589/3 a trecut în proprietatea Statului Român cu titlu de bun părăsit conform încheierii nr. 2660/1966.

Imobilul înscris în CF vechi 10624 Sibiu cu nr. topografic 1587/2/3 a trecut în proprietatea Statului Român prin Consiliul Popular al Municipiului Sibiu cu titlu de drept schimb terenuri cu Biserica Română Greco-Catolică Sibiu conform încheierii nr. 7647/1994.

Conform declarației nr. 587/1980 Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu renunță la dreptul de proprietate privind imobilul cu nr. top 1588/1/2 teren pentru construcții de 2.672 mp în favoarea Statului Român, urmând a fi folosit de către Institutul de învățământ superior, și a încheierii de autentificare nr. 1700/1980. Ca urmare a restructurării învățământului superior românesc la 1 iulie 1976 a fost înființat Institutul de Învățământ Superior din Sibiu ce avea în componență Facultatea de Filologie și Istorie, Facultatea de Drept Economic și Administrativ și Facultatea de Mecanică.

În anul 1984  Institutul de Învățământ Superior s-a transformat în Institutul de Subingineri, din anul 1990 s-a schimbat denumirea în Universitatea din Sibiu, iar din anul 1995, când s-au împlinit 100 de ani de la nașterea marelui poet și filozof Lucian Blaga, se numește Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu.

Pe acest teren situat în B-dul Victoriei, aflat în proprietatea Statului Român, conform Autorizației pentru executare de lucrări nr. 85/1990, eliberată de Consiliul Popular al Județului Sibiu, a fost edificată construcția cu destinația de spații de învățământ superior, respectiv actualul sediu al Facultății de Inginerie.

Conform documentației tehnice cadastrale și a încheierii de intabulare nr. 9496/2003, asupra imobilului, teren și clădiri, identificat cu nr. topografic 1585/2/2, în CF vechi 9687 Sibiu s-a intabulat dreptul de proprietate în favoarea Statului Român –asupra terenului și a Universității „Lucian Blaga" din Sibiu –asupra construcțiilor.

Conform înscrisurilor din Cartea Funciară nr. 108439 Sibiu (CF vechi 9687 Sibiu, nr. topografic 1585/2/2) terenul, care face obiectul prezentului act normativ, se află în proprietatea Statului Român, pe acesta fiind edificate  clădirea în care funcționează de la momentul înființării, respectiv din anul 1969, Facultatea de Filologie și Istorie și clădirea în care funcționează Facultatea de Inginerie.

Terenul propus pentru înscrierea în inventarul centralizat, aflat în proprietatea Statului Român și în administrarea Universității „Lucian Blaga" din Sibiu, este înscris în evidențele contabile ale Universității, cu valoarea de 2.910.266 lei. Având în vedere că terenul nu este înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, este necesar a se înscrie acest bun imobil în inventar. Prin adresa nr. 6272/2018 Primăria Municipiului Sibiu a comunicat că imobilul-teren situat în Sibiu, str. Emil Cioran nr. 4, identificat prin nr. cadastral  108439 în CF nr. 108439 Sibiu, nu se află în proprietatea publică a Municipiului Sibiu. Ulterior, prin Certificatul de nomenclatura stradală nr. 434/2018 se certifică că imobilul situat în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 5-7 este identificat în Cartea Funciară nr. 108439 Sibiu.

În România, învăţământul este un serviciu de interes public, Universitatea fiind o instituție publică de interes public, terenul sus-menționat este un bun de uz și interes public național.

Conform adresei Universității nr. 508/26.04.2018, imobilul-teren care face obiectul prezentului act normativ nu face obiectul vreunui litigiu pe rolul instanțelor de judecată sau a unor cereri de revendicare/restituire depuse de terțe persoane. În Partea a III-a, extrasul de carte funciară anexat, conține mențiunea că este intabulat dreptul de uz cu titlu gratuit pe durata existenței instalațiilor electrice asupra unei suprafețe de 4 mp din încăperea în suprafața de 36 mp în favoarea SC Filiala de Distribuție a Energiei Electrice „Electrica Distribuție Transilvania Sud” SA Brașov – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Sibiu. Conform adresei Universității nr. 509/26.04.2018, nașterea dreptului de uz s-a făcut în temeiul legislației privind energia electrică, în sensul că în schimbul acestui drept, distribuitorul de energie electrică asigură intervențiile și mentenanța postului trafo aferent clădirilor Facultății de Inginerie, Facultății de Litere și Arte, Rectorat și DGA, aflate în proprietatea Universității „Lucian Blaga" din Sibiu.

Necesitatea, oportunitatea și realitatea datelor prezentate în prezentul act normativ reies din documentele existente la nivelul Ministerului Educației Naționale și corectitudinea datelor prezentate aparține inițiatorului.

Prezentul act normativ astfel inițiat nu prezintă impact asupra domeniilor social, economic și de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislației în vigoare, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conținutul instrumentului de prezentare și motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru transparență decizională și acces la informații de interes public, prezentul act normativ a fost publicat pe pagina de internet a ministerului, la secțiunea „Proiecte de acte normative” conform Legii nr. 52/2003, republicată.

 

 

 

        

 

 

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil - teren aflat în administrarea Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației Naționale.

 

 

Ministrul educației naționale, Valentin Popa

 

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe