Marți, 26 August

Nota de Fundamentare -HG nr.724/26.08.2014

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 724/2014 privind  suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din   Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia  Guvernului,  prevăzut  în  bugetul  de  stat  pe  anul  2014

Secţiunea 1 - Titlul actului normativ

Hotărâre a Guvernului privind  suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din   Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia  Guvernului,  prevăzut  în  bugetul  de  stat  pe  anul  2014

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ

1.Descrierea  situaţiei actuale. Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice a primit numeroase solicitări de la autorităţile administraţiei publice locale, pentru plata cheltuielilor urgente în vederea derulării în bune condiţii a activităţilor specifice administraţiei publice.

Pentru anul 2014, conform prevederilor art. XVII alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2014, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, prin majorarea transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice la o poziţie distinctă.

Sediul Consiliului Judeţean Covasna, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, P-ţa Libertăţii nr. 4, conform punctului 15 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor, cu modificările ulterioare, reprezintă parte componentă din Palatul administrativ din municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 2-4, judeţul Covasna.

In baza Sentinţei civile nr. 1265/2003 a Tribunalului Covasna, pronunţată în Dosarul nr. 1892/2003, menţinută prin Decizia civila nr. 900/Ap/23.09.2004, pronunţată în Dosarul nr. 341/Ap/2004 a Curţii de Apel Braşov, precum şi a Deciziei civile nr. 371/R/09.10.2007, pronunţată în Dosarul nr. 998/R/2006, rămasă definitivă  şi irevocabilă şi investită cu formulă executorie la data de 09.10.2007, în favoarea domnului Szotyori Nagy Aron Gergely, în calitate de moştenitor, i s-au restituit părţi din imobilul mai sus menţionat.

Ulterior, domnul Szotyori Nagy Aron Gergely a formulat o cerere de chemare în judecată împotriva Consiliului Judeţean Covasna, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului, Instituţiei Prefectului judeţului  Covasna şi Direcţiei Generale pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, entităţi care au folosit părţi din imobilul retrocedat moştenitorului Szotyori Nagy Aron Gergely, solicitând Tribunalului Covasna obligarea instituţiilor mai sus amintite la plata de despăgubiri pentru folosirea fără titlu legal a imobilului în perioada anterioara restituirii, respectiv pentru perioada 10.07.2005-10.04.2008.

Prin sentinţa civilă nr. 3048 a Secţiei Civile a Tribunalului Covasna, pronunţată în şedinţa publică din data de 14.11.2012, în dosarul nr. 1407/119/2008, pârâţii Consiliul Judeţean Covasna şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Covasna au fost obligaţi la plata către reclamantul Szotyori Nagy Aron Gergely, a următoarelor sume: 210.936 euro, respectiv 130.284 euro. Curtea de Apel Braşov a pronunţat decizia civilă nr. 14/Ap/05.03.2013, în dosarul 1407/119/2008, prin care admite în parte apelul declarat de reclamantul Szotyori Nagy Aron Gergely, şi schimbă în parte sentinţa de mai sus, în ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, obligând cei doi pârâţi mai sus menţionaţi la plata procentuală a acestora, în limita pretenţiilor admise.

În data de 04.02.2014, prin adresa Biroului Executorului Judecătoresc „BALAS MARIUS" se aduce la cunoştinţă Consiliului Judeţean Covasna ca s-a dispus înfiinţarea popririi asupra tuturor conturilor pe care le deţine la Trezoreria Sfântu Gheorghe până la concurenţa sumei datorate către Szotyori Nagy  Aron Gergely, drept urmare s-a achitat suma de 2.497.487,7 lei.

De asemenea, în prezent există litigii al căror obiect este recuperarea cheltuielilor de judecată efectuate de către Szotyori Nagy Aron Gergely.

Având în vedere situaţia financiară a Consiliului Judeţean Covasna, se solicită acordarea  sumei de 2.575 mii lei din Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, sume care acoperă obligaţia Consiliului Judeţean Covasna şi Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna de plată faţă de Szotyori Nagy Aron Gergely.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, unitate aflată din anul 2010 în subordinea Consiliului Judeţean Bacău – ordonator principal de credite şi Spitalul de Pediatrie Bacău, (actualmente secţie a SJU Bacău în baza HG 51/2012) are nevoie de acordarea unui sprijin financiar necesar pentru plata sumei de 1.000.000 de euro (echivalent în lei), reprezentând daune morale, ce fac obiectul Sentinţei civile nr. 1892/2010 din data de 17.11.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. 6373/110/2008, prin care debitorii Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău şi Spitalul de Pediatrie Bacău (actualmente secţie a SJU Bacău în baza HG 51/2012) au fost obligaţi să-i plătească creditorului Gal (Toader) Elena Rebeca, din Sat Zapodia, Comuna Traian, Judeţul Bacău suma menţionată mai sus dar şi 112.929,60 lei reprezentând cheltuieli de judecată, onorariu avocat, onorariu şi cheltuieli de executare silită, taxe timbru, timbre judiciare, conform încheierii din data de 3 decembrie 2013 a Judecătoriei Bacău prin care s-a încuviinţat executarea silită în baza art. 782 CPC.

Cazul care a condus la situaţia actuală l-a reprezentat presupusa infectare cu HIV a pacientei Gal (Toader) Elena Rebeca ce a făcut obiectul a patru cicluri de judecată complete potrivit unui scurt istoric al hotărârilor pronunţate în prezenta cauză, după cum urmează:

1. Fond. Prin sentinţa civilă nr. 847/21.09.2005 pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. 2818/2004 s-a respins ca fiind prescrisă acţiunea formulată prin reprezentanţii legali de către minorul Toader Gheorghe Daniel. S-a admis în parte acţiunea civilă formulată de minora Toader Elena Rebeca şi a fost obligat Spitalul de Pediatrie Bacău să plătească acesteia suma de 50.000 Euro daune morale. S-au respins ca nefondate daunele materiale solicitate.

1. Apel. Prin decizia civilă nr. 144/4.10.2006 pronunţată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 556/2006 s-a respins ca nefondat apelul declarat de Spitalul de Pediatrie Bacău şi s-au admis apelurile declarate de Toader Gheorghe Daniel şi de Toader Elena Rebeca, şi au fost majorate daunele morale acordate acesteia din urmă la suma de 75.000 euro.

1. Recurs. Prin decizia nr. 3607/03.06.2008 pronunţată de ÎCCJ, s-au admis recursurile declarate de către Toader Elena Rebeca, Toader Gheorghe Daniel şi Spitalul Orăşenesc Buhuşi, s-a casat decizia recurată şi pe fond s-au admis apelurile declarate, s-a desfiinţat în parte decizia Curţii de Apel Bacău şi s-a trimis cauza acestei instanţe spre rejudecare Tribunalului Bacău.

Instanţa de recurs, analizând situaţia instituţionalizării minorei Toader Elena Rebeca, a concluzionat că aceasta a fost internată în repetate rânduri la Spitalul Orăşenesc Buhuşi şi faţă de cele 16 zile cât a stat internată la Spitalul Bacău – Secţia Contagioase, se impune ca instanţa de rejudecare să dispună lărgirea cadrului procesual prin reintroducerea în cauză a Spitalului Orăşenesc Buhuşi. Totodată, instanţa de recurs a dispus ca să se administreze probe asupra fiecărui moment cu potenţial factor de risc al infestării, anterior date de 13 iunie 1991. În acest sens, instanţa de recurs a reţinut faptul că: ”... din concluziile expertizelor medico-legale efectuate în cauză rezultă că, faţă de toţi factorii de risc prezenţi, respectiv naştere la domiciliu, tratament parental octombrie 1990, instituţionalizare la secţia de distrofici, vaccinul BCG efectuat la dispensar la data de 10.09.1990 şi spitalizări multiple, nu se poate determina cu exactitate momentul infestării”.

2. Fond. Rejudecând cauza, prin sentinţa civilă nr. 1892 / 17.11.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, a fost respinsă excepţia prescrierii dreptului la acţiune al reclamantei, s-a admis excepţia lipsei de calitate procesuală pasivă a Spitalului Orăşenesc Buhuşi şi a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Bacău şi, pe fond, s-a admis acţiunea reclamantei şi a fost obligat Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, în solidar cu Spitalul de Pediatrie Bacău, să îi plătească contravaloarea în lei la data executării a sumei de 1.000.000 de Euro. Totodată, s-a respins cererea de obligare la plata despăgubirilor materiale solicitate de reclamantă.

2. Apel. Împotriva soluţiei de mai sus, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău a declarat apel, considerând că în mod nelegal a fost respinsă excepţia prescrierii dreptului la acţiune al reclamantei şi au fost admise excepţiile lipsei de calitate procesuală pasivă a pârâtelor Spitalul Orăşenesc Buhuşi şi Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bacău, iar pe fondul cauzei, în mod netemeinic, a fost admisă acţiunea reclamantei, deoarece din probele administrate nu s-a putut stabili cu precizie data infectării cu virusul HIV şi locul unde s-a produs aceasta.

Curtea de Apel Bacău, prin decizia civilă nr. 73 / 16.11.2011 a admis apelurile declarate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău şi de Spitalul de Pediatrie Bacău şi a redus cuantumul daunelor morale la care au fost obligate acestea la suma de 100.000 de euro.

3. Recurs. Prin decizia nr. 2403 din data de 18.06.2013, pronunţată de Înalta Curte de CJ a României în Dosarul nr. 6373/110/2008****, s-a admis recursul declarat de recurenta reclamantă Gal (Toader) Elena Rebeca împotriva deciziei civile nr. 73 / 16.11.2011, pronunţată de Curtea de Apel Bacău. Se modifică în parte decizia atacată, în sensul că respinge apelurile formulate de apelanţii-pârâţi Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău  şi Spitalul de Pediatrie Bacău împotriva sentinţei civile nr. 1892 / 17.11.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, ca nefondate. Menţine restul dispoziţiilor deciziei. Respinge recursul declarat de recurentul-pârât Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău împotriva deciziei civile nr. 73/16.11.2011, pronunţată de Curtea de Apel Bacău, ca nefundat, menţinând dispoziţiile cuprinse în decizia Tribunalului Bacău. Această soluţie a venit să încheie un proces aflat pe rolul instanţelor de judecată pe o durată de 10 ani.

4. Punerea în executare. Prin încheierea din data de 3 decembrie 2013, pronunţată în Camera de Consiliu, în dosarul nr. 17219 / 180 / 2013, Judecătoria Bacău admite cererea de încuviinţare a executării silite formulată de petentul Birou Executor Judecătoresc Aldea Diana Elena, cu sediul în Bacău privind pe creditorul Gal (Toader) Elena Rebeca, cu domiciliul în sat Zapodia, comuna Traian, județul Bacău împotriva debitorilor Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău şi Spitalul de Pediatrie Bacău şi încuviinţează executarea silită şi autorizează creditorul să treacă la executarea silită, în toate formele prevăzute de lege, a titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 1892/2010 a Tribunalului Bacău, rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia civilă nr. 2403/2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Bucureşti pentru recuperarea sumei de 1.000.000 de euro reprezentând daune morale. Fără cale de atac.

Prin comunicarea adresei de înfiinţare a popririi emisă de Birou Executor Judecătoresc Aldea Diana Elena nr. 1133/2013, înregistrată la sediu SJU Bacău cu nr. 9113/08.07.2014, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău a luat act de executarea silită prin înfiinţarea unei popriri asupra veniturilor sale până la concurenţa sumei de 1.000.000 de euro.

Totodată, Biroul Executor Judecătoresc Aldea Diana Elena comunică adresa de înfiinţare a popririi din dosarul de executare nr. 1133/2014 şi Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Bacău, înregistrate la secretariatul acesteia sub nr. 13872/08.07.2014. aceasta, la rândul său, notifică Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău de primirea aceste cereri de executare, prin adresa nr. 13899 din 08.07.2014.

Având în vedere imposibilitatea achitării echivalentului în lei a sumei de 1.000.000 de euro precum şi a sumei de 112.929,60 lei şi pentru a preveni un eventual blocaj financiar la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, se propune alocarea sumei de  4.608 mii lei pentru Judeţul Bacău în vederea punerii în aplicare a Sentinţei civile nr. 1892/2010 din data de 17.11.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. 6373/110/2008, prin acordarea acesteia din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru anul 2014.

2.Schimbări preconizate. Pentru a preveni  ca unele  unităţi administrativ-teritoriale să intre în imposibilitate de plată pentru a putea plăti cheltuielile urgente  în temeiul art. XVII alin.(1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2014, prin prezentul act normativ se propune suplimentarea cu 7.183 mii lei a bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din   Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia  Guvernului,  prevăzut  în  bugetul de  stat  pe  anul  2014. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe