Miercuri, 20 Decembrie

Nota de Fundamentare - HG nr.900/14.12.2017

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 900/2017

privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a  imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național ,,Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa"

Secţiunea 1

Titlul prezentului act normativ

                                                                           

HOTĂRÂRE A GUVERNULUI

privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a  imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național ,,Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa"

 

 

Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

 

1. Descrierea situaţiei actuale

         Obiectivul de investiţii “Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa" face parte din categoria lucrărilor de interes naţional pentru realizarea, dezvoltarea şi producerea de energie electrică şi este situat în nord-estul judeţului Mureş, asigurând folosinţa complexă a debitelor afluenţilor de dreapta ai râului Mureş, pe sectorul Ilva-Răstoliţa-Bistra, pe teritoriul administrativ al comunelor Răstoliţa, Lunca Bradului şi Vătava.

           Finalizarea obiectivului de investiții “Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa" este necesară şi oportună din perspectiva contribuţiei directe la realizarea obiectivelor naţionale, regionale şi locale în domeniul politicilor de energie şi mediu, în acord cu respectarea principiilor dezvoltării durabile, corespunzător Strategiei de valorificare a resurselor regenerabile de energie în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1535/2003.

            Totodată, prin realizarea lucrării se implementează Strategia de dezvoltare a sectorului energetic pentru perioada 2007 – 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1069/2007 și, în particular, măsurile vizând valorificarea potenţialului hidraulic al râurilor interioare ale României. 

             Conform Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României, Orizonturi 2013 – 2020 - 2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1460/2008, obligaţiile privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră care revin României în perioada post - 2012, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, se conformează obiectivelor politice ale Uniunii Europene asumate la sesiunea de primăvară a Consiliului European din 9 martie 2007, respectiv de reducere, până în anul 2020, cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul UE, comparativ cu nivelul anului 1990 şi creşterea, în acelaşi interval de timp, cu pănă la 20% a ponderii energiei din surse regenerabile din totalul consumului energetic, precum și creşterea eficienței energetice cu 20% și un consum minim de 10% de biocarburant din consumul total în domeniul transporturilor.

             Lucrările la obiectivul “Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa" au fost demarate în baza Decretului nr.95/1989 emis de Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România şi a Autorizaţiei de Construire nr.304/1990, astăzi aflându-se într-un stadiu avansat de execuţie, existand premisele punerii în funcțiune a obiectivului la nivel minim energetic până la finele anului  2019.

           Prin Decretul nr.95/1989 se aprobă ocuparea şi scoaterea din producţia agricolă şi din fondul forestier a terenurilor necesare începerii execuţiei lucrărilor, în limita unei suprafeţe de 534 ha situate în judeţul Mureş, cu ocupare eșalonată.

            Prin   Ordinul nr.1381/1990 al ministrului apelor,  pădurilor  și    mediului înconjurător – Departamentul Pădurilor și Inspectoratul de Stat pentru Gospodărirea de Fond Forestier, s-a aprobat transmiterea către Întreprinderea Electrocentrale Cluj, în prezent Sucursala Hidrocentrale Cluj, aflată în subordinea Societății Hidroelectrica - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a terenurilor din fondul forestier în suprafaţă de 50,82 ha teren silvic pentru a fi ocupat definitiv şi 54,04 ha teren silvic pentru a fi ocupat  temporar cu defrișarea pădurii de pe suprafața totală de 98,5 ha, aflate în administrarea ocolului Silvic Răstolița, folosirea terenurilor menționate mai sus urmând a se face în scopul amplasării obiectivelor aferente amenajării hidroenergetice Răstolița, în conformitate cu prevederile Decretului Consiliului de Stat nr.95/1989.

           Intrarea în vigoare şi aplicarea prevederilor Legilor Proprietăţii a făcut imposibilă ocuparea tuturor terenurilor necesare realizării investiției, impunându-se iniţierea demersurilor pentru declararea obiectivului AHE Răstoliţa ca fiind utilitate publică de interes naţional.     Prin Hotărârea Guvernului nr.332/1996 ,,Amenajarea Hidroenergetică Răstolița” a fost declarată de utilitate publică de interes naţional prin aplicarea prevederilor Legii nr.33/1994, privind expropierea pentru cauză de utilitate publică, republicată.

           Dosarul de cercetare prealabilă privind declararea obiectivului de investiții AHE Răstolița ca fiind de utilitate publică de interes național a avut ca fundamentare de bază documentația de urbanism Plan de Amenjare a Teritoriului Intercomunal-Defileul râului Mureș, avizat prin  Avizul nr.27/1995 al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului și Avizul nr.2/1995 al Consiliului Județean Mureș–Comisia tehnică pentru avizarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului.

                  Prin Hotărârea Guvernului nr.489/1996 au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici ai investiției, fundamentați prin Studiul de fezabilitate intitulat: „Studiu de optimizare și fundamentare a soluțiilor constructive și a graficului de eșalonare a lucrărilor la AHE Răstolița”, avizat de către CTE RENEL prin Aviz nr. A 800-994/1995, prin care obiectivul de investiții AHE Răstolița a fost optimizat din punct de vedere energetic. Puterea și energia aprobate prin Decretul nr.95/1989 au fost reduse din cauza modificării debitului instalat de la 25 m3/s la 17m3/s, respectiv prin reducerea numărului de ore de funcționare a centralei hidroelectrice Răstolița în anul hidrologic mediu.

           De la data emiterii Hotărârii Guvernului nr.489/1996 și până în prezent devizul general al  obiectivului de investiții AHE Răstolița a facut obiectul mai multor ordine emise de ministerul de resort, prin care s-a actualizat valoarea în vederea preluării influențelor evoluției indicilor de preturi, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

          Prin Hotărârea Guvernului nr.1211/1996 se defalcă obiectivul de investiții în două obiective noi:

                   1. - „Acumularea Răstoliţa şi captările secundare„

                   2. - „Centrala Hidroelectrică Răstoliţa”.

         Pentru primul obiectiv a fost numit beneficiar şi ordonator de credite RA „Apele Române”, iar  pentru cel de-al doilea RA RENEL. 

RA RENEL, prin IE Cluj şi mai apoi Societatea ”Hidroelectrica” SA, prin Sucursala Hidrocentrale Cluj, în baza  Hotărârii Guvernului nr. 332/1996 de declarare a utilităţii publice şi a documentaţiilor de expropriere, a parcurs etapa de expropriere pentru cauză de utilitate publica, pentru obiectivul „Centrala Hidroelectrică  Răstoliţa”, expropriind după mai multe procese în instanţă o suprafaţă totală de 7,33 ha.

           RA „Apele Române” nu a reuşit să facă demersurile pentru exproprierea şi transferul terenurilor necesare realizării Acumulării Răstolița şi a captărilor secundare, în intervalul 1997-2003 alocând fonduri de investiții deosebit de reduse pentru realizarea acumulării Răstolița.

             În acest interval de timp, 1997-2003, pentru obiectivul de investiții energetice Centrala Hidroelectrică Răstolița, Societatea Hidroelectrica SA a alocat fonduri de investiții semnificativ mai mari, înregistrandu-se la finalul anului 2002 o netă rămânere în urmă a stadiilor fizice realizate pentru acumularea/barajul Răstolița, obiectiv RA “Apele Romane”, față de stadiile fizice realizate de obiectivul CHE Răstolița, obiectiv Hidroelectrica SA.

          Această stare de fapt, a impus inițiativa Societății Hidroelectrica SA, respectiv a ministerului de resort, de a iniţia prin Hotărâre de Guvern, unificarea celor două obiective în cadrul unuia singur, titlul de investiție purtând denumirea de “Amenajarea Hidroenergetică Răstolița”.

           Prin Hotărârea Guvernului nr.424/2003 obiectivul „Acumularea Răstoliţa şi captările secundare „se transferă la Societatea Hidroelectrica SA  reunindu-se cu obiectivul Centrala Hidroelectrică Răstoliţa” ca unic obiectiv de investiții sub denumirea de „Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa”, sarcina obţinerii terenurilor pentru acumularea Răstoliţa şi pentru captările secundare revenindu-i Societății Hidroelectrica SA.

          Stadiile fizice înregistrate la data de 01.01.2016 permit punerea în funcțiune a obiectivului de investiții AHE Răstolița, la nivel minim energetic (Etapa I), la finele anului 2017. Aceasta punere în funcțiune este condiţionată de obţinerea terenurilor în conformitate cu documentaţia „Coridor de Expropriere aferent AHE Răstolița”, documentaţie elaborată conform prevederilor Legii nr.255/2010.

           Menționăm că prin Etapa I de realizare a AHE Răstolița la nivel minim energetic, se înțelege:

baraj Răstolița: nivel normal retenție: 720.00 mdM, Volum total lac: 10 mil m3 ;
aducțiunea principală: realizata prin galerie subterana, cu o lungime de 8,52 km si un diametru interior de Dint = 3,5m;
Nodul de presiune: alcatuit din castel de echilibru, casa vanelor fluture si conducta forțată, cu o lungime de 685m și un diametru mediu de 2,2m;
Centrala Răstolița: echipată cu doua grupuri Francis verticale și o putere instalată de 35,2 MW;
Bazin compensator aval cu un volum total de 100.000 m3, care permite redresarea debitelor turbinate în albia râului Mureș, in condiții de stabilitate erozională a albiei în aval;

         Etapa a II-a de realizare a obiectivului de investiții AHE Răstolița este programată a se realiza eșalonat în intervalul 2019-2021.

          Până la apariţia Legii nr.255/2010, privind expropierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, Societatea Hidroelectrica SA prin SH Cluj  a obţinut mai multe Decizii de transfer şi Ordine de scoatere temporară sau definitivă a terenurilor din fond forestier în funcţie de necesitatea atacării şi avansării lucrărilor, pregătind în acelaşi timp documentaţiile necesare ocupării definitive şi temporare a terenurilor  silvice din cuvetele lacului de acumulare şi a captărilor secundare, conform prevederilor Codului silvic.

            Dobândirea  terenurilor  proprietate privata pentru infiintarea si functionarea capacitatii energetice aferenta obiectivului de invesitii AHE Rastolita a respectat dispozitiile legale in vigoare ale legii energiei electrice si a gazelor naturale, in sensul ca prima optiune a Societatii Hidroelectrca S.A. a fost cumpararea terenurilor de la proprietar.

          În conformitate cu prevederile legale în vigoare achiziţia terenurilor din amplasamentul obiectivului de investitii s-a desfăşurat cu mari dificultăţi. Proprietarii au avut pretenţii financiare exagerate sau au refuzat înstrăinarea proprietăţii.  De asemenea, probleme deosebite au fost generate de lipsa actelor de  proprietate şi de litigiile dintre moştenitori privind succesiunea asupra bunurilor deţinute în comun.

            Menţionăm că la data apariţiei Legii nr.255/2010, cu modificările și completările ulterioare, Societatea Hidroelectrica S.A. demarase acţiunea de obţinere a terenurilor necesare finalizarii obiectivului de investiții AHE Răstolița conform prevederilor metodologiei de aplicare a Legii nr.33/1994, cu modificările și completările ulterioare. Dar, avand in vedere termenele de judecata foarte lungi, gradul de complexitate al cauzelor supuse judecatii s-a considerat oportun aplicarea dispozitiilor legii nr. 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. 

           În conformitate cu art.32 din Legea nr.255/2010, cu modificările și completările ulterioare în care se stipulează „în cazul procedurilor de expropriere aflate în curs de desfășurare pentru continuarea realizării obiectivelor se aplică prevederile prezentei legi”, Societatea Hidroelectrica S.A. s-a văzut pusă în situația de a decide întreruperea procedurilor de obținere a terenurilor necesare realizării AHE Răstolița demarate conform Legii nr.33/1994, cu modificările și completările ulterioare.

           Procedurile de expropriere aplicabile în prezent sunt cele prevăzute de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare şi de Hotărârea Guvernului nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia.

Terenurile necesare realizării obiectivului de investiții AHE Răstolița, la profil final, respectiv Etapa I (minim energetic) + Etapa II, sunt fundamentate în  cadrul documentației „Coridor de expropriere aferent AHE Răstolița” avizată de către Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș, prin Procesul Verbal de recepție nr.905/2011 și adresa nr.1049285/2011.

         Conform documentației mai sus menționate, pentru realizarea obiectivului de investiții AHE Răstolița, este necesară o suprafața totală de 210,4315 ha, terenuri ocupate definitiv și temporar în judetul Mureș, pe teritoriul administrativ al comunelor Răstolița, Vatava și Lunca Bradului, defalcată astfel:

Deținător

Suprafață teren (ha)

Total

Definitiv

Temporar

Romsilva – teren domeniu public

152,0286*

151,0343*

0,9943

Proprietari privați (persoane fizice, primării, etc) – teren proprietate privată

12,0548

12,0548

-

Primării – teren domeniu public

17,5632

3,8903

13,6729

Apele Române – teren domeniu public

4,9330

4.9330

-

Teren deținut de Hidroelectrica

23,8519

23,8519

-

Total

210,4315

195,7643

14,6672

 

* Din 151,0343 ha teren administrat de Romsilva, la data întocmirii documentației în 2011, pentru 55,9395 ha a fost reconstituit dreptul de proprietate privată, în baza Sentinței civile nr.1803 din 06.10.2010 pronuntata de Judecătoria Reghin, rămasă irevocabilă prin Decizia nr.591/2011 a Tribunalului Mureș și notificată sub nr. 46400/2013 Societatii Hidroelectrica SA. Ca urmare a cererii de revizuire impotriva Sentintei civile nr. 1803/06.10.2010 formulata de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Mures, Judecătoria Reghin a pronuntat urmatoarele hotărâri:

- Sentinta civila nr. 1596/C din 19 septembrie 2014, prin care s-a dispus suspendarea provizorie  a executarii silite a Sentintei civile nr. 1803/06.10.2010;

-  Sentinta civila nr. 1077 din 23 decembrie 2014 prin care se admite cererea de revizuire formulata de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Mures in contradictoriu cu intimatii Banffy Iosika Imre Laszlo si anuleaza Sentinta civila nr.1803/06.10.2010 pronuntata de Judecatoria Reghin in Dosarul nr.563/289/2008;

-Sentinta civila nr. 998 din 08 octombrie 2015 prin care se admite cererea de revizuire formulata de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Mures si respinge plangerea formulata de reclamanta prin mostenitor Banffy Iosika Imre Laszlo.

       Impotriva acestei hotarari s-a formulat recurs, iar cauza s-a stramutat in recurs la Tribunalul Bacau- Sectia civila, urmarea formularii cererii de stramutare si admisa de Inalta Curte de Casatie si Justitie,   constituind obiectul Dosarului civil nr. 1963/289/2014.

       Luand în considerare ca instanta a amanat cauza, acordand termen pentru data de 28 februarie 2018 in dosarul civil nr.1963/289/2014 pentru depunerea inscrisurilor incuviintate de aceasta, pana la pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile, proprietar al acestor terenuri este statul roman.

     În conformitate cu art.5 si art.32 din Legea nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare, expropriatorul a întocmit o documentaţie tehnico–economică cuprinzând coridorul de expropriere şi lista proprietarilor imobilelor care fac parte din coridorul de expropriere aşa cum rezultă din evidenţele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza rapoartelor  de evaluare nr. 160 și 161 din 06.10 2017 întocmite de un evaluator ANEVAR, având în vedere valorile de expertiză practicate de notarii publici din cadrul Camerei Notarilor Publici Tg.Mureş.

               Menţionăm că documentaţia elaborată la faza Studiu de fezabilitate în 1996 intitulată „Studiu de optimizare si fundamentare a soluțiilor constructive și a graficului de eșalonare a lucrărilor la AHE Răstolița”, a stat la baza emiterii Hotărârii Guvernului nr.489/1996, prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții aflați în vigoare în prezent.

              Suprafața terenurilor necesar a fi ocupate pentru realizarea AHE Răstolița, în suprafaţă de 210,4315 ha este în conformitate cu soluțiile constructive fundamentate în documentația Studiului de Fezabilitate din anul 1996, asigurându-se astfel punerea în funcțiune a obiectivului de investiții cu respectarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin  Hotărârea Guvernului nr. 489/1996.

            Potrivit art.28 alin.(1) si alin. (11) din Legea nr.255/2010, cu modificările şi completările ulterioare, „(1) Bunurile imobile, proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care sunt afectate de lucrările de utilitate publică trec, în condiţiile legii, în proprietatea publică a statului şi în administrarea reprezentanţilor expropriatorilor în termen de 30 de zile de la înştiinţarea unităţii administrativ-teritoriale (…)”.(11) „Prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) bunurile imobile care sunt afectate de lucrările de utilitate publică trec de drept din proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale în proprietatea publică a statului şi în administrarea reprezentanţilor expropriatorilor.” Prin urmare, bunurile imobile afectate de lucrarile de expropriere aflate in domeniul public al unitatii administrative -teritoriale vor parcurge procedurile legale stabilite de legiuitor conform art. 28 alin.(1), nefiind necesară aprobarea unei asemenea liste printr-o hotarâre a Guvernului . În considerarea dispozitiilor art. 28 alin. (11) din Legea nr. 255/2010 hotararea consiliului local va sta la baza transferului dreptului de proprietate si schimbarea titularului dreptului de administrare, in conditiile legii. Precizam ca Consiliului local al comunei Lunca Bradului a emis Hotararea nr. 32 prin care își exprima acordul. Expropriatorul a evidenţiat și bunurile imobile, proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, cuprinse în coridorul de expropriere şi afectate de lucrările de utilitate publică, ce trec, în condiţiile legii, în proprietatea publică a statului şi administrarea expropriatorului. Precizam ca aceste bunuri nu fac obiectul prezentului proiect de act normativ, urmand a fi avute in vedere ulterior, prin initierea unui proiect de act normativ, de înscriere in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în aplicarea legii.

              În conformitate cu art.28 alin.(3) din Legea nr.255/2010, cu modificările şi completările ulterioare, expropriatorul a evidenţiat şi bunurile imobile aflate in proprietatea publică a statului şi în administrarea instituţiilor publice, instituţiilor de cercetare-dezvoltare, regiilor autonome, precum și a oricaror alte autorități publice înființate prin legi speciale, în vederea realizării obiectivelor de investitii de importanță națională, transferul dreptului de administrare se efectuează pe baza de hotărâre a Guvernului (ROMSILVA și Apele Române), cuprinse în coridorul de expropriere şi afectate de lucrările de utilitate publică a căror drept de administrare va fi transferat, în condiţiile legii, expropriatorului. Precizam că aceste bunuri nu fac obiectul prezentului act normativ.

              Până la emiterea Hotărârii Guvernului, pentru scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier național, expropriatorul va obține acordul de mediu pentru defrișarea vegetației forestiere din cuveta lacului de acumulare Răstolița, potrivit legislației în vigoare.

 

2. Schimbări preconizate

Prin prezentul act normativ se propune:

aprobarea amplasamentului lucrării de utilitate publică ”Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa", astfel cum rezultă din anexa nr.1 care face parte integrantă din prezentul act normativ;
aprobarea declanșării procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, situate pe raza comunelor Răstoliţa şi Vătava, din jud. Mureș;
lista proprietarilor/deținătorilor imobilelor asa cum rezultă din evidențele ONCPI Mureş şi a evidenţelor unităţilor administrativ teritoriale;
aprobarea sumelor individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa" în valoare de 187.387 lei (tarif Evaluator ANEVAR), pentru imobilele prevăzute în Anexa nr.2, cu o suprafaţă totala de 12,0548 ha. Documentaţia tehnică privind înscrierea coridorului de expropriere, în baza de date a OCPI Mureş a fost avizată și recepționată cu Procesul-Verbal de Recepţie nr.905 din 20.12.2011, de către Oficiul de cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș .

             Lista proprietarilor imobilelor situate în coridorul de expropriere a fost întocmită în baza evidenţelor ONCPI Mureş şi a evidenţelor unităţilor administrativ teritoriale, confirmate de acestea cu ştampilă şi semnătură.

             Precizăm faptul că o parte din imobilele proprietate privată ce fac obiectul prezentului proiect de act normativ nu au fost înscrise de către proprietari potrivit Legii nr.  nr.7/1996  în Cartea Funciară.

      Scoaterea definitiva a terenurilor din fondul forestier national se va face în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, de către  reprezentantul expropriatorului, care va obtine acordul de mediu, cu respectarea prevederilor legale.

 

3. Alte informații

Nu este cazul Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe