Joi, 29 Decembrie

Nota de Fundamentare -HG nr.967/15.12.2016

Fișiere atașate

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 967/2016

privind actualizarea valorilor de inventar și a caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, și darea în folosință cu titlu gratuit Federației Române de Canotaj

Secţiunea 1

Titlul prezentului act normativ

Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcția Județeană pentru Sport şi Tineret Constanța şi darea acestuia cu titlu gratuit Federației Române de Canotaj

 

Secţiunea a 2 – a

Motivul emiterii actului normativ

1.            Descrierea situației actuale.  

  

      Ministerul Tineretului şi Sportului este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică în subordinea Guvernului, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.11/2013 privind organizarea si funcționarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările și completările ulterioare, înființat prin reorganizarea Autorității Naţionale pentru Sport şi Tineret în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare.

     În prezent, Ministerul Tineretului şi Sportului administrează prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, unitate subordonată acestuia, bunuri din domeniul public de natura celor prevăzute în Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietatea publică şi regime juridical al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile imobile fiind astfel prevăzute în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului              nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

     Ministerul Tineretului şi Sportului deţine în administrare prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța imobilul  Centrul Olimpic de Canotaj Năvodari situat în str. Taberei nr. 1, Orașul Năvodari, județul Constanța,  înregistrat în inventarul bunurilor din domeniul public al statului comunicat la Ministerul Finanţelor Publice, la numarul: 26297 .

 

1.            Prin prezentul act normativ se urmărește corelarea situației actuale existente în Inventarul centralizat al bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului cu evidențele contabile şi cu prevederile legale în vigoare, respectiv dispozițiile art. 2 alin.(1) lit. c din Hotărârea Guvernului nr.11/2013, cu modificările și completările ulterioare,  după cum urmează:

               Actualizarea valorilor de inventar şi a caracteristicilor tehnice, ca urmare a reevaluării bunurilor din domeniul public al statului şi a datelor din cărțile funciare, conform anexei 1.

 În conformitate cu dispozițiile art. 21 şi art.22  din Ordonanța Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, în anul 2016 s-a procedat la evaluarea/reevaluarea imobilelor aparținând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport şi Tineret Constanța.

 Modificările privind caracteristicile tehnice ale imobilelor precizate în anexa nr.1, se  fac în conformitate cu extrasele de Carte Funciară actualizate (CF nr. 106780 și 106778/20.10.2016)  pentru imobilul ce compune nr. MF 26297. Precizăm faptul că suprafața totală a terenului aflat în administrarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța, înregistrată în inventarul bunurilor din domeniul public al statului în componența nr. MF 26297 este de 5.890 mp (din acte), iar  conform masuratorilor din  documentațiile cadastrale este de 6.102 mp

2.            Prin prezentul act normativ se propune darea cu titlu gratuit, Federației Române de Canotaj, pentru o perioadă de 49 ani, a  imobilului Centrul Olimpic de Canotaj,  situat în str. Taberei nr. 1, Orașul Năvodari, județul Constanța.

 Prin  adresa nr. 593/19.09.2016 Federația Română de Canotaj solicită transmiterea în folosința gratuită a imobilului situat în str. Taberei nr. 1, Orașul Năvodari, județul Constanța, respectiv Centrul Olimpic de Canotaj Năvodari.

Federația Română de Canotaj pregătește loturile naționale și olimpice în aceasta bază sportivă.

      Prin Nota de Fundamentare nr. 5270/04.10.2016 Ministerul Tineretului și Sportului consideră în interesul canotajului românesc  transmiterea cu titlu gratuit, pe o perioadă de 49 de ani, Federației Române de Canotaj  a imobilului menționat.

      Potrivit art. 80, alin. (14) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, federațiile sportive naţionale, ca persoane juridice fără scop lucrativ, de utilitate publică, pot primi în folosinţă gratuită pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului şi al unităților administrativ-teritoriale.

      Datele de identificare a infrastructurii aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța pentru care se constituie dreptul de folosinţă gratuită în favoarea Federaţiei  Române de Canotaj, sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Imobilul care se dă cu titlu gratuit nu face obiectul unor cereri de restituire în baza legilor reparatorii privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, nu se află în litigiu pe rolul instanțelor judecătorești, nu este concesionat sau închiriat şi nu este grevat de sarcini.

În acest imobil nu se află sediu social pentru nici o persoană juridică.

 

 

2.Schimbări preconizate

    

 Prin darea cu titlu gratuit  Federației Române de Canotaj pentru o perioadă de 49 ani, a  imobilului Centrul Olimpic de Canotaj, situat în str. Taberei nr. 1, Orașul Năvodari, județul Constanța,  se urmărește o mai bună și eficientă coordonare a tuturor activităților specifice  canotajului și a sportului de înaltă performanță si o oportunitate de atragere a fondurilor extrabugetare, ceea ce va duce la o degrevare a bugetului de stat cât și posibilitatea inițierii unor noi programe de dezvoltare în sprijinul sportului de înaltă performanță.

Transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra infrastructurii, respectiv imobil Centrul Olimpic de Canotaj,  situat în str. Taberei nr. 1, Orașul Năvodari, județul Constanța, se face pentru o perioadă de 49 ani începând cu data întrării în vigoare a prezentului act normativ.

Predarea – primirea bunurilor prevăzute în anexa nr.2 la prezentul act normativ se va face  pe baza de protocol încheiat între părţile interesate.

 În cazul în care federaţia sportivă naţională nu respectă obligaţiile stabilite prin protocolul de predare-preluare, dreptul de folosinţă gratuită asupra infrastructurii preluate se revocă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Tineretului şi Sportului;

 

 

3.            Alte informaţii

 

       Ministerul Tineretului şi Sportului  îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

      Necesitatea, oportunitatea și realitatea datelor prezentate în prezentul act normativ, aparțin Ministerului Tineretului și Sportului.

      Ministerului Tineretului şi Sportului îşi asumă răspunderea că Federația Română de Canotaj ca beneficiară a prezentului act normativ este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, fără scop lucrativ.

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe