Marți, 18 Decembrie

Nota de Fundamentare -OUG nr.92/18.12.2012

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92 /2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013 


Secţiunea 1
Titlul prezentului act normativ

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013


Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale

1.1 Aplicarea unor prevederi ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare este imposibil de asigurat, astfel încât este necesar să fie prorogată aplicarea acestora până la 31 decembrie 2013.
Urmare a faptului că de 4 ani, începând cu semestrul I al anului universitar 2008-2009 și până în prezent, nu s-au realizat promovări pentru funcția didactică de profesor universitar, iar criteriile de abilitare conform Legii 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, au fost publicate abia în luna octombrie 2011; în condițiile în care realizarea unei teze de abilitare necesită pentru documentare și elaborare cel puțin un an, universitățile se află în prezent în imposibilitatea de a solicita la ARACIS evaluării/reevaluării întrucât nu îndeplinesc criteriile privind reprezentarea pe funcții didactice - minim 20% profesori.
Legea nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic a menținut funcțiile de educator și învățător consacrate prin Legea 6 din 1969 întrucât aceste funcții corespund exigenţelor de educaţie la cele două nivele de educaţie, preșcolar și primar.
Calitatea de profesor este, așa cum se constată din experiențele copiilor din grădinițe și clasele I-IV, semnalate de către părinții acestora (de exemplu certuri între profesori și copii de 6 ani), prea înaltă pentru acest tip de educaţie.
Valoarea profesională și impactul practicii pedagogice specifice asupra elevilor de la 14 – 18 ani din liceele pedagogice nu se poate înlocui cu competențele pedagogice, teoretice și practice dobândite în ciclul de licență, acestea nefiind suficiente pentru a stăpâni relaţia profesor – preșcolari/școlari. Conținutul disciplinelor pedagogice și practica pedagogică din ciclul de licență nu răspunde în totalitate nevoilor specifice vârstelor 3 – 10 ani.
Desfiinţarea funcţiei didactice de educator și a celei de învăţător prevăzute de art. 5 alin.(1) lit.a și b din Legea 128/1997, abrogată prin Legea 1/2011 a fost o măsură cel puţin inoportună, fiind neconformă cu realitatea din sistemul de învățământ preuniversitar unde funcționează aproximativ 33500 de cadre didactice din care aproximativ 14300 încadrate ca educatori si aproximativ 28500 încadrate ca învățători.
Faţă de cele de mai sus sunt absolut necesare și următoarele modificări asupra Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare referitoare la:
- stabilirea numărului maxim de ore din planurile-cadru de învățământ și ponderea disciplinelor obligatorii, respectiv a celor opționale în planurile-cadru. Prevederile existente în acest moment sunt mult prea detaliate pentru un act normativ de nivel de lege și sunt prea restrictive, conducând la imposibilitatea elaborării unui plan-cadru echilibrat, în care să poată fi incluse disciplinele fundamentale și numărul de ore necesar pentru atingerea competențelor cheie prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Elaborarea unui nou curriculum național se impune cu necesitate, pe de o parte pentru că Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, o impune și, pe de altă parte, pentru că evoluția societății românești și nevoia de aliniere la tendințele de dezvoltare a educației din întreaga lume o cer. În acest moment, a fost elaborat planul-cadru de învățământ pentru clasa pregătitoare și clasele I, II și programele școlare pentru clasa pregătitoare. Procesul de elaborare a noului curriculum trebuie, în mod necesar, continuat pentru anul școlar 2013-2014 cu elaborarea programelor școlare și a manualelor pentru clasa I și, ulterior, pentru clasele următoare. În același timp, având în vedere faptul că modificarea curriculumului nu se poate face decât an cu an, ceea ce conduce la o durată apreciabilă a unui ciclu de reformă curriculară, este necesar să se înceapă elaborarea și aplicarea de noi programe școlare și la clasele de început de ciclu: clasa a V-a și clasa a IX-a. Pentru ca aceasta să se poată întâmpla încă din anul școlar 2013-2014, este nevoie de elaborarea urgentă a planului-cadru pentru toate clasele din învățământul preuniversitar, ceea ce nu se poate face în condițiile restrictive impuse de actualele prevederi legale.
- asigurarea posibilităţii de pregătire în domeniul psihopedagogic pentru studenţii şi absolvenţii care optează pentru profesiunea didactică până la absolvirea studiilor de către prima promoţie de studenţi admişi la programe de studii universitare organizate conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- necesitatea instituirii unei soluţii legislative tranzitorii pentru educatorii și învățătorii încadrați în sistemul de învățământ nefiind posibilă disponibilizarea acestora. În acest sens se propune instituirea unui termen de grație în interiorul căruia actualii educatori și învățători să-și completeze studiile în profilul postului. În plus, numărul profesorilor pentru învățământul preșcolar și primar nu acoperă nevoile sistemului, întrucât, în prezent, anual finalizează studiile de specialitate, în profilul postului, aproximativ 1200 de absolvenți care au vocația de a participa la concursurile de titularizare și de a fi încadrați ca profesori. În acest context, pentru a înlocui aproximativ 33500 de educatori și învățători ar fi necesari aproximativ 28 de ani, cu condiția ca numărul de absolvenți să fie constant și capacitatea de școlarizare să se mențină la același nivel. Pentru acest motiv se propune prin excepție păstrarea funcțiilor de educator și învățător.
- instituirea unei soluţii legislative echitabile pentru personalul didactic - încadrat în prezent în învăţământul preşcolar şi primar, după caz, pe funcția de educator/educatoare sau învățător/învățătoare – având calitatea de absolvenţi ai liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor şcoli echivalente, și care la această dată au absolvit cu diplomă de licență, în sensul de a li se recunoaște dreptul la încadrare ca profesori pentru învățământ preșcolar, respectiv profesori pentru învățământ primar, pe baza diplomei de licență.
- instituirea alternativei legale necesare pentru acoperirea normelor cu titulari în învăţământul preuniversitar, precum şi crearea posibilităţii de asigurare a conducerii de doctorate, în condiţiile în care instituţia abilitării este încă costisitoare şi numărul celor care s-au înscris pentru a dobândi dreptul de conducere de doctorat este foarte mic în raport de necesităţi, situaţie care ar putea determina închiderea de şcoli doctorale;
- stabilirea numărului de norme didactice pentru o persoană trebuie să intre în competența instituțiilor de învățământ superior, având în vedere, pe de o parte faptul că unele cadre didactice desfășoară activitatea de cercetare în laboratoare însă altele nu au opțiune și obligație;
- vârsta reprezintă unul dintre criteriile de discriminare conform OG 137/2000, astfel încât este necesar să se elimine această normă discriminatorie instituită de Legea 1/2011. Merită reținut faptul că MECTS a fost reclamat și acționat în judecată pentru acte și fapte de limitare a exercitării unor drepturi legale efectuate pe criteriul de vârstă;
- stabilirea ordonatorului principal de credite prin bugetul căruia se finanţează transportul elevilor şi studenţilor pe calea ferată şi cu metroul;
- mandatele actualilor membri ai Consiliului Agenției de Asigurare a Calității în Învățământul Superior a expirat la data de 14 octombrie 2012, ceea ce determină imposibilitatea continuării activității acestei agenții de asigurare a calității în învățământul superior, precum și a menținerii calității de membru în Registrul EQAR. În plus, blocarea activității ARACIS conduce la imposibilitatea realizării evaluarilor în vederea autorizării, acreditării și asigurării calității în sistemul de învățământ superior;
- membrii Consiliului Agenției de Asigurare a Calității în Învățământul Superior sunt personalități cu experiență în domeniul asigurării calității care se impune a fi valorificată în continuare. Totodată, actualul Consiliu se confruntă cu un volum mare de activități datorat modificărilor legislative. În ceea ce privește reprezentantul organizațiilor neguvernamentale în cadrul Consiliului, acesta nu și-a putut dovedi utilitatea neavând calitatea de cadru didactic cu experiență în asigurarea calității.
În prezent, modul de constituire, organizare şi funcţionare al institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare este reglementat de Ordonanţa Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.
Acest act normativ prevede faptul că institutele naţionale au patrimoniu propriu şi administrează patrimoniul public şi privat al statului pentru asigurarea desfăşurării activităţii şi funcţionează în coordonarea unui organ de specialitate al administraţiei publice centrale.
Conform prevederilor aceluiaşi act normativ, atât institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, cât şi instituţiile de învăţământ superior acreditate, potrivit legii, fac parte din sistemul naţional de cercetare ştiinţifică.
1.2 Potrivit OUG nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2011, se realizează eşalonat în perioada 2012-2016. De asemenea potrivit art. 14 din OUG nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare au fost eşalonate pe aceeaşi perioadă şi titlurile devenite executorii în cursul anului 2012. Aceste măsuri de eşalonare la plată a titlurilor executorii au fost adoptate în contextul crizei economice şi financiare mondiale şi a constrângerilor bugetare, pentru asigurarea stabilităţii şi sustenabilităţii finanţelor publice având în vedere impactul considerabil al acestor titluri, de peste 7 miliarde lei.

În continuarea acestor măsuri, este necesar ca şi plata titlurilor executorii obţinute după data de 1 ianuarie 2013 să se efectuze eşalonat pe o perioadă de 5 ani, asigurându-se astfel atât sustenabilitatea financiară cât şi aplicarea unui tratament egal pentru angajaţii din sectorul bugetar care au obţinut în instanţă astfel de titluri.

2. Schimbări preconizate
2.1 Aplicarea şi respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile în care, în prezent, anumite dispoziţii ale acestui act normativ sunt imposibil de executat având în vedere constrângerile financiare.
În plus, apare necesitatea abrogării alineatului (5) lit b. din art. 301 al Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece prin acesta se condiționează obținerea atestatului de abilitare în vederea promovării în funcția didactică de profesor universitar. Abrogarea se impune pentru a se putea asigura derularea, în condiții optime, a procesului de evaluare a instituțiilor de învățământ superior în vederea obținerii, după caz, a acreditărilor sau a autorizațiilor de funcționare provizorie, având în vedere că numărul de profesori universitari reprezintă criteriu obligatoriu în asigurarea calității. Totodată, se statuează rolul ”abilitării” în conducerea de lucrări de doctorat.
Nu necesită măsuri tranzitorii care să rezulte din abrogarea alin. (5) lit.b a art. 301 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât obținerea abilitării asigură dreptul de a conduce doctorate și nu împietează asupra promovării în funcția de profesor universitar.
Prezenta ordonanță propune modificarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la numărul de ore din planurile-cadru pentru învățământul preuniversitar și la ponderea disciplinelor obligatorii, respectiv opționale din planurile-cadru, astfel încât în lege să fie formulate doar principii generale de elaborare a curriculumului național, iar detaliile privind numărul de ore, disciplinele obligatorii și numărul de ore alocat acestora, respectiv numărul de ore alocat disciplinelor opționale să fie stabilit, ca și până acum, prin planurile-cadru aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. Aceasta permite luarea deciziilor privind curriculumul național după consultarea cu cadrele didactice și specialiștii în domeniul pedagogiei și în funcție de nivelul de vârstă al elevilor, de specificul diferitelor filiere/profiluri/specializări sau calificări care există în învățământul preuniversitar sau care vor apărea, în funcție de solicitările pieței muncii.
Totodată se urmăreşte asigurarea posibilităţii de utilizare a resurselor umane calificate necesare desfăşurării procesului educaţional din sistemul de învăţământ.
Instituirea unei soluții legislative care să asigure posibilitatea recunoașterii dreptului de a fi încadrate ca profesori, cadrelor didactice încadrate, în prezent, ca educator sau învățător, în învăţământul preşcolar şi primar având calitatea de absolvenţi ai liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor şcoli echivalente, si care au absolvit cu diplomă ciclul I de licență. In plus, se menține competenta de formare a liceelor pedagogice pentru funcțiile de educator si învățător alături de educator-puericultor.

De asemenea se statuează cadrul legal, cu caracter tranzitoriu, necesar formării psihopedagogice pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar până la organizarea masterului didactic.
Stabilirea competenței instituțiilor de învățământ superior de a aprecia asupra numărului de norme ce pot fi exercitate de către cadrele didactice.
Eliminarea discriminării instituite pe bază de vârstă asupra persoanelor care continuându-și activitatea li s-a restricționat exercitarea completă a drepturilor dobândite anterior împlinirii vârstei de pensionare.
Prin măsura numirii provizorie, de către ministrul educației a membrilor Consiliului Agenției de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) dintre persoanelor care au îndeplinit această calitate anterior se asigură continuarea și realizarea procedurilor de evaluare periodică a ARACIS de către ENQA și menținerea acesteia în Registrul EQAR. Menționăm faptul că în prezent ARACIS este singura agenție de asigurare a calității în învățământul superior, membru cu drepturi depline ENQA și nominalizată în Registrul EQAR.
Eliminarea numărului de mandate pentru membri Consiliului ARACIS le oferă acestora posibilitatea de a participa la concurs și în acest mod se poate valorifica experiența acumulată în domeniul asigurării calității. În ceea ce privește reprezentantul organizațiilor neguvernamentale acesta poate deveni membru prin participarea la concurs, în condițiile legii.
Prin prezentul proiect de act normativ se instituie posibilitatea de organizare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, în subordinea unei instituţii de învăţământ superior de stat, acreditate, potrivit legii. În felul acesta se creează posibilitatea utilizării mai eficiente atât a resurselor oferite de instituţiile de învăţământ superior de stat cât şi cele existente la nivelul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare.
Consecințele negative ce decurg din nepromovarea acestui proiect de ordonanță de urgență vizează, pe de o parte imposibilitatea asigurării stabilității financiare iar pe de altă parte gravele tulburări ale procesului educațional ca urmare a actualelor măsuri cu caracter organizatoric, astfel:
1. Aspecte care conduc la instabilitate financiare derivă:
a. din riscul iminent de acționare în justiție a MECTS întrucât datorită constrângerilor financiare statul nu asigura dreptul la finanțarea de bază pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul primar, gimnazial, profesional şi liceal de stat, particular sau confesional acreditat, precum şi pentru elevii din învăţământul postliceal special de stat;
b. Iminența declarării ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate pentru finanțarea de proiecte doctorale și postdoctorale din POSDRU ca urmare a faptului că situația juridică (scrierea și contractarea finanțării respectivelor proiecte) s-a născut anterior intrării în vigoare a Legii 1/2011, lege care modifică, pe de o parte, unele dintre condițiile de acces la studiile postdoctorale iar pe de altă parte, s-a diminuat inadmisibil numărul conducătorilor de doctorat. În aceste cazuri sunt și consecințe de perturbare a bunului mers organizatoric instituțional deoarece, în orice moment, o evaluare instituțională sau a programelor de studii expune multe dintre instituțiile de învățământ riscului ridicării acreditării.
2. Aspectele organizatorice se referă la:
a. Imposibilitatea elaborarea curriculumului național, întrucât procesul de aprobare a manualelor școlare alternative este unul complex și de durată, iar pentru a putea fi încheiat la începutul lunii iunie 2013, ofertele de manuale trebuie depuse până la începutul lunii martie 2013. Programele școlare trebuie să fie elaborate, aprobate și puse la dispoziția autorilor de manuale cu cel puțin 2-3 luni înainte de termenul prevăzut pentru depunerea propunerilor de manuale, în vederea evaluării. Programele școlare nu pot fi elaborate decât după aprobarea planului-cadru, întrucât acesta stabilește disciplinele obligatorii și numărul de ore alocate acestora, așadar, din cele expuse mai sus, reiese extrema urgență a reglementării referitoare la elaborarea curriculumului național.
b. neasigurarea finanțării programelor de master didactic atât în anul 2012 cât și în anul 2013 determină imposibilitatea formării pentru cariera didactică situație care conduce la lipsa cadrelor didactice calificate în sistem.
c. perturbarea gravă a actului educațional, imposibilitatea de asigurare cu profesori la clasă prin continuarea procesului de pensionare forțată și păstrarea restricționării actualului regim al cumulului cu pensia.
d. Imposibilitatea asigurarea continuității procesului de evaluare externă internațională a ARACIS sub coordonarea ENQA in vederea menținerii listării acesteia in Registrul European de asigurare a calității EQAR, deoarece membrii Consiliului ARACIS aleși pentru mandatul 2009 – 2012 și-au finalizat mandatul.

2.2 Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se propune ca plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:
a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;
b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;
c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
e) în cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe