INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 14 noiembrie, ora 12.00

14 Nov

1.    PROIECTE DE LEGE – se vor trimite catre Parlament
1. PROIECT DE LEGE privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor 
    competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei 
    publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă privind administraţia publică

Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege. 

2.    PROIECTUL LEGII bugetului de stat pe anul 2014
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege.
3.    PROIECTUL  LEGII bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege. 
4.    PROIECT DE LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar - Strategia fiscal bugetară pentru perioada 2014-2016
Guvernul a aprobat acest Proiect de lege. 
5.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar
Proiectul de Lege aprobat de Guvern răspunde obligaţiei stabilite de Consiliul Uniunii Europene, în urma adoptării Deciziei-cadru 2009/315/JAI. Principalul scop al Proiectului de Lege este îmbunătăţirea schimbului de informaţii privind condamnările şi interdicţiile rezultate din condamnări pronunţate, privind cetăţeni ai Uniunii, în cazul în care au fost impuse şi înscrise în cazierele judiciare din statul membru astfel de interdicţii. Un alt obiectiv vizează transmiterea de informaţii către statul membru de cetăţenie în scopul stocării şi al retransmiterii acestora, la cerere.
6.        PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
Guvernul a adoptat acest Proiect de Lege.
2.    ORDONANTE DE URGENTA
1.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Guvernul a adoptat această Ordonanţă de Urgenţă
2.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Guvernul a adoptat această Ordonanţă de Urgenţă. 

III. HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a stabilit ca salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată să fie de 850 lei lunar, începând cu data de 1 ianuarie 2014, şi de 900 lei lunar, începând cu data de 1 iulie 2014. 
De această majorare va beneficia un număr de peste 804.000 salariaţi, dintre care 238.143 salariaţi în sectorul bugetar şi 566.112 salariaţi în sectorul concurenţial – în cazul primei trepte de majorare.
În cazul celei de-a doua trepte, beneficiari vor fi 966.405 salariaţi, dintre care 274.000 în sectorul bugetar şi 692.405 în sectorul concurenţial. 
Încheierea unui contract individual de muncă cu un salariu de bază mai mic decât cel prevăzut în prezenta Hotărâre de Guvern constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei, fiind distinctă de cea prevăzută de Codul Muncii.

2.    HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi     accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se majorează ajutorul anual cuvenit categoriilor din titlu, de la 230 la 265 de lei. De acest ajutor vor beneficia 29.936 persoane şi el va fi suportat din bugetele MMFPSPV, MApN, MAI pe anul 2013.
 
3.        HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de modificare a     Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în lupta împotriva corupţiei prin Iniţiativa Anticorupţie pentru Sud-Estul Europei
Guvernul a adoptat această Hotărâre. Prin ea se prelungeşte, cu acordul părţilor, Memorandumul de înţelegere iniţial pentru o perioadă nedeterminată. De asemenea, au fost modificate unele formulări şi abrevieri din text, ca urmare a schimbării denumirii unor instituţii.   
4.        HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.273/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Palatul de Justiţie Prahova'', judeţul Prahova
Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a stabilit valoarea totală a investiţiei, în sumă de 118.799 mii lei. Finanţarea obiectivului se realizează din fondurile alocate „Proiectului privind reforma sistemului judiciar”, finanţat prin Acordul de împrumut între Guvernul României şi BIRD, din fonduri de la bugetul de stat precum şi din alte surse legal constituite.
5.    HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unor imobile înscrise în domeniul public al statului şi transmiterea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al Oraşului Şomcuta Mare şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Şomcuta Mare, judeţul Maramureş
Guvernul a aprobat această Hotărâre.
6.    HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr.53/2009 pentru aprobarea Planului Naţional de protecţie a apelor subterane     împotriva poluării şi deteriorării, cu modificările şi completările ulterioare
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se creează posibilitatea decontaminării concomitente a solului şi apei subterane în cazuri de poluare. Această precizare este necesară pentru a se putea aplica tehnologiile de depoluare de ultimă oră.
7.    HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri aparţinând domeniului     public al statului şi aflate în concesiunea Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Maritime''-S.A Constanţa, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare Constanţa, unitate care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor
Ca urmare a Hotărârii adoptate de Guvern, prin transmiterea bunurilor din titlu în administrarea Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare – Constanţa se creează condiţiile pentru realizarea obiectivului de investiţii „Fronturi de acostare pentru ambarcaţiuni de salvare şi depoluare din dana 79 din portul Constanţa”. În acest fel se va spori capacitatea de intervenţie a ambarcaţiunilor ARSVOM.
8.    HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR"-S.A, a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR"-S.A - Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Braşov, Iaşi şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

Guvernul a adoptat această Hotărâre. Actul normativ face referire la o serie de mijloace fixe care, din cauza lucrărilor de reabilitare, modernizare şi sistematizare la infrastructura feroviară publică, vor trebui disponibilizate, dezmembrate sau casate.
9.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1665/2004 privind aprobarea Statutului Academiei de Ştiinţe Medicale, cu modificările ulterioare
Prin Hotărârea adoptată de Guvern, în Statutul Academiei de Ştiinţe Medicale se aduc unele modificări prin care se urmăreşte creşterea eficienţei şi prestigiului acestei instituţii ştiinţifice. Printre aceste măsuri sunt: nelimitarea numărului membrilor onorifici din străinătate, introducerea unor filtre care să verifice calitatea candidaţilor, înfiinţarea unei Comisii de etică şi deontologie medicală, înfiinţarea unei Comisii de bioetică a medicamentului şi a dispozitivelor medicale,  analiza de către Comisia de etică şi deontologie a oricărei situaţii de natură a crea prejudicii instituţiei şi transmiterea de propuneri către Adunarea generală. Menţionăm că acest proiect de Statut a fost discutat şi aprobat în unanimitate de către Adunarea generală a ASM.  
10.        HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
 
11.        HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr.     7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se reglementează calitatea de ordonator principal de credite a ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de importanţă naţională în ceea ce priveşte investiţiile publice şi de ordonator secundar de credite în ceea ce priveşte activitatea proprie. De asemenea, actul normativ prevede crearea unui post de secretar de stat şi a postului de secretar general, în cadrul numărului de posturi aprobat pentru DPIIS.
 
12.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la     Hotărârea Guvernului nr 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
 
13.        HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă
Guvernul a adoptat această Hotărâre. 
 


III    MEMORANDUMURI
1.        MEMORANDUM cu tema: Al 13-lea raport naţional privind aplicarea prevederilor Cartei Sociale Europene Revizuite
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2.        MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului de cooperare între Ministerul     Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România şi Agenţia Naţională din Ucraina privind Funcţia Publică în domeniul formulării şi implementării de politici publice şi legislaţie în funcţia publică
Guvernul a aprobat acest Memorandum. Acordul de cooperare prevede cooperarea şi schimbul de experienţă şi informaţii în privinţa reformei funcţiei publice, managementului funcţiei publice, serviciilor publice şi calităţii acestora etc.
 
3.        MEMORANDUM cu tema: Semnarea şi aplicarea provizorie de către România a     Acordului de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte şi Ucraina, pe de altă parte
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
  
4.     MEMORANDUM cu tema: Semnarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran privind cooperarea în domeniul prevenirii şi combaterii producerii, traficului şi consumului ilicit de substanţe stupefiante şi psihotrope sau precursori ai acestora
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
 
5.        MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Manuel Marian Donescu, Secretar de Stat la Ministerul Transporturilor, în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale ''Compania Naţională de Transporturi Aeriene-TAROM''- S.A, unitate care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
 
6.        MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Răzvan Filipescu-Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Turism, în calitate de membru în consiliului de Administraţie al Societăţii Comerciale ''Compania Naţională de Transporturi Aeriene, TAROM-S.A, unitate care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
7.    MEMORANDUM cu tema: Ocuparea unor posturi vacante din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
Guvernul a aprobat acest Memorandum care vizeaza ocuparea, in conditiile legii, a unui numar de 1185 posturi vacante in cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala, a unui numar maxim de 35 de posturi pentru Directia Generala de Investitii, Achizitii Publice si Servicii Interne care sa asigure sustinerea activitatilor suport logistic pentru Directia Generala Antifrauda Fiscala atat pentru aparatul central cat si pentru cele opt Directii Regionale, ocuparea prin recrutare a unui numar de maxim 200 de posturi pentru Directia Regionala a Finantelor Publice Bucuresti si ocuparea unui numar de maxim 50 de posturi in cadrul structurilor de trezorerie de la nivelul unitatilor teritoriale ale ANAF. 
 
IV.    PUNCTE DE VEDERE
1.        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind declararea zilei de 11 octombrie - Ziua Şcolii Ardelene, iniţiată de un grup de     deputaţi din Grupurile parlamentare ale PSD, PNL, PD-L, PP-DD şi ale Minorităţilor (Bp.382/2013)
 AVIZ FAVORABIL
2.        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole”, iniţiată de un grup de parlamentari  –PSD, PNL, PD-L, PP-DD, UDMR (Bp. 403/2013)
AVIZ FAVORABIL
 
3.        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru     modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, iniţiată de un grup de parlamentari din Grupurile parlamentare ale PSD, PNL, PD-L şi PP-DD (Bp. 384/2013)
AVIZ FAVORABIL

4.        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege privind modificarea Legii nr. 13/2007”, iniţiată de domnii deputaţi Bleotu Vasile, Călin Ion, Iordache Florin, Popeangă Vasile şi Vlădoiu Aurel – Grupul parlamentar al PSD (Bp.401/2013)
AVIZ NEFAVORABIL

5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea Legii nr.571 din 2003 privind Codul fiscal”, iniţiată de domnul deputat Dan Cristian Popescu – Grupul parlamentar al PD-L (Bp. 405/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
6.        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”, iniţiată de domnul senator Liviu Titus Paşca aparţinând Grupului parlamentar al PNL şi alţi 39 parlamentari - Grupurile parlamentare ale PNL, PSD, PP- DD (Bp. 454/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea art. 237 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”, iniţiată de un grup de deputaţi – Grupul parlamentar al PP-DD (Bp.376/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
8.        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori”, iniţiată de un grup de deputaţi – Grupul parlamentar al PSD (Bp. 378/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Manasia, judeţul Ialomiţa, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia, judeţul Ialomiţa, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Manaisa”, iniţiată de domnul     deputat Gheorghe Tinel – Grupul parlamentar al PD-L (Bp. 402/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
10.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea  alin. (4) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare”, iniţiată de doamnele deputat Luminiţa Adam Pachel, Maria Dragomir şi de domnii deputaţi Vasile Iliuţă, Ion Melinte – Grupurile parlamentare ale PP-DD, PDL (Bp. 539/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
11.        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru     modificarea şi completarea Legii nr.89/1998 - Legea apiculturii, iniţiată de un grup de deputaţi din Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 408/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
12.        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind     modificarea şi completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în     domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiată de un grup de deputaţi din Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 383/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
13.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru     completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor şi a Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, iniţiată de un grup de senatori din Grupul parlamentar al PD-L (Bp.388/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
14.        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea O.U.G. 195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice”, iniţiată de un grup de parlamentari -  PP-DD (Bp. 359/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
15.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului”, iniţiată de domnul senator Valeriu Todiraşcu – Grupul parlamentar al PD-L(Bp.312/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
16.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind interzicerea explorării şi exploatării prin fracturare (fisurare) hidraulică a hidrocarburilor gazoase sau lichide şi anularea licenţelor exclusive de explorare a proiectelor ce utilizează această metodă”, iniţiată de domnul deputat Tudor Ciuhodaru – Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 191/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
17.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind     exploatarea resurselor naturale cu conţinuturi de metale preţioase ale României, iniţiată de domnul senator Marius Sorin Ovidiu Bota din Grupul parlamentar al PSD şi alţi 25 parlamentari – Grupurile parlamentare ale PC, PSD, PNL (Bp. 289/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
18.        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea Legii minelor nr. 85 din 23 martie 2003, privind interzicerea tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri”, iniţiată de domnul deputat Remus Florinel Cernea şi alţi parlamentari – Partidul verde, PSD, PNL,UDMR, PP-DD, Minorităţi naţionale, PD-L (Bp.430/2013)
AVIZ NEFAVORABIL Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe