Joi, 27 Octombrie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiecte și acte normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 26.10.2016

I. PROIECT DE LEGE
1. PROIECTUL LEGII asistenţei medicale comunitare 

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în Clubul Colectiv din municipiul București
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parțială a blocului situat în municipiul Bistrița, str. Arțarilor nr. 20, ca urmare a exploziei produsă în data de 19.10.2016
4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ de modificare și completare a Codului de procedură penală și a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi ''Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate''
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România
3. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr.4, 5, 6 şi 7 la Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
4. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi evidenţa persoanelor
5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova în domeniul formării personalului, semnat la 28 aprilie 2016 la Bucureşti
6. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional
7. HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/426 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi şi de abrogare a Directivei 2009/142/CE
8. HOTĂRÂRE privind plata contribuţiei financiare voluntare a României către fondul de finanţare extrabugetară al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA), în sprijinul activităţilor de verificare desfăşurate de AIEA în Republica Islamică Iran
9. HOTĂRÂRE privind asistenţa acordată de către statul român cu titlu gratuit pentru Afganistan, în vederea formării de specialişti în domenii de interes pentru acest stat
10. HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice prin Universitatea Maritimă din Constanţa, instituţie care funcţionează în coordonarea ministerului
11. HOTĂRÂRE pentru stabilirea contribuţiei financiare a României în anul 2016 la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)
12. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.4 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 22 decembrie 2014, la 24 februarie 2016, la 3 martie 2016 şi la Luxemburg la 8 ianuarie 2016, între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate ''C.F.R''-S.A la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate ''C.F.R''-S.A privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici- Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
13. HOTĂRÂRE pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
14. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Tulcea, Olt, Hunedoara, Ilfov, Bihor, Iaşi, Cluj, Constanţa, Neamţ, Bacău şi municipiul Bucureşti
15. HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române unor persoane:
-doamnei Walker Ashley Janeen
-domnului Simone Tempestini
16. HOTĂRÂRE pentru stabilirea cotelor procentuale prevăzute la art.177, alin.(3)4 şi (3)5 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012
17. HOTĂRÂRE  pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții CNI-SA, aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
18. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HG nr. 175/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Națională Loteria Română S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
19. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HG nr.502/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Compania de Investiții pentru Turism S.A. Aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
20. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2015 și 2016
21. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Anexei 2 la HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017
22. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei privind modul de calcul și procedura de avizare și aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizație de punere pe piață în România
23. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Teleorman de către doamna Dan Carmen Daniela; 
24. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ilfov de către domnul Pantazi Romulus Cătălin;
25. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Maramureș de către domnul Bondrea Vasile-Alexandru-Dimitriu;
26. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Neamț de către domnul Ciurea Vlad;
27. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Suceava de către domnul Nistor Atanasă;
28. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Teleorman de către domnul Dumitrașcu Liviu;
29. HOTĂRÂRE privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Teleorman de către domnul Dumitrașcu Liviu;
30. HOTĂRÂRE privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Maramureș de către domnul Ardelean Gavriș;
31. HOTĂRÂRE privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Neamț de către domnul Jugan Iulian;
32. HOTĂRÂRE privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Suceava de către domnul Crețuleac Radu Ionuț;

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului în domeniul securităţii sociale între România şi Statele Unite ale Americii
2. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Aranjamentului administrativ între autorităţile competente din România şi din statele Unite ale Americii pentru aplicarea Acordului în domeniul securităţii sociale între România şi Statele Unite ale Americii
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea numirii doamnei Iolanda Mihaela Stăniloiu, secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, ca membru în Consiliul de administraţie al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică-Cercetări Avansate-ICPE-CA Bucureşti
4. MEMORANDUM cu tema: Rezultatele negocierilor referitoare la încheierea unui Acord de ţară între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) referitor la Reprezentanţa BERD în România şi acordarea deplinelor puteri pentru semnarea Acordului
5. MEMORANDUM cu tema: mandatul delegaţiei române participante la cea de-a IX-a sesiune a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică între România şi Republica Moldova (Chişinău, 3-4 noiembrie 2016)
6. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea Agenţiei Spaţiale Române ca Autoritate PRS Competentă (Competent PRS Authority-CPA) pentru România şi nominalizarea acesteia ca Punct de Contact pentru Serviciul Public Reglementat-PRS, în vederea deschiderii accesului la PRS, conform prevederilor Deciziei nr.1104/2011 UE
7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Drăgăşani, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea unui imobil din domeniul public al Municipiului Drăgăşani în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Ministerului Justiţiei
8. MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unei cereri către Consiliul Judeţean Cluj în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al judeţului Cluj în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Sănătăţii
9. MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care desfășoară activități economice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha, în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român. 
10. MEMORANDUM cu tema:
 Aprobarea iniţierii negocierii şi semnării ''Înţelegerii tehnice între Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS), prin Direcţia Controlul Armamentelor şi Verificare (DCAV) din România şi Grupul Întrunit de Implementare a Controlului Armamentelor (JACIG), din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind folosirea avionului de observare AN-30 al României în vederea executării unui zbor de observare Cer Deschis al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în anul 2016''
11. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea modificării cadrului legislativ pentru instituţionalizarea procesului de analiză a cheltuielilor şi respectiv aprobarea înfiinţării Comitetului de analiză şi eficientizare a cheltuielilor publice
12. MEMORANDUM cu tema: Propuneri achiziție autoturisme pentru înnoirea parcului auto al misiunilor diplomatice ale României din străinătate. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe