Guvernul RomânieiMarți, 03 Aprilie

Nota de Fundamentare - HG nr.135/21.03.2018

Hotărâre 135/2018-03-21

Guvernul României

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

Monitorul Oficial al României nr 265 din 2018-03-26


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 135/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018

al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

Secțiunea 1

Titlul prezentului act normativ

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

Descrierea situației actuale:

          În conformitate cu prevederile HG nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea RA APPS, cu modificarile si completarile ulterioare, CAP V - Bugetul și administrarea acestuia, art.18, alin (2) - Bugetele de venituri și cheltuieli ale sucursalelor din structura regiei asigura funcționarea corecta și dezvoltarea tehnologică, la nivelul standardelor, ale activităților de producție, prestări de servicii, întreținere, protejare și conservare a bunurilor pe care le administrează, si

          (3) Sucursalele își organizează și își conduc evidenta contabila în conformitate cu prevederile legale. Acestea întocmesc anual bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil, ca părți integrante din bugetul, respectiv din bilanțul regiei.

            Pe langa activitatile specifice sucursalelor, asa cum sunt prevazute in Regulamentul de organizare si functionare al regiei aprobat prin HG 60/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, regia mai desfasoara urmatoarele activitati:

          - activitatea de emitere documente speciale (permise de conducere, certificate de inmatriculare si autorizatii provizorii de circulatie)

          - prin HG. Nr. 12/2012 privind adoptarea unor masuri pentru eficientizarea activitatii Salii Palatului si pentru modificarea unor acte normative, s-a aprobat transmiterea unor imobile aflate in domeniul public al statului, impreuna cu bunurile mobile si dotarile aferente acestor imobile, din administrarea Centrului pentru Artele Spectacolului „Sala Palatului’’ in administratea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”. In acest imobil regia desfasoara spectacole, concerte, simpozioane, diverse intalniri, expozitii interne si externe, inchirieri spatii, etc.

            Activitatea sucursalelor este axata pe obtinerea de venituri din administrarea bazei materiale din domeniul public  si privat al statului sau propriu al regiei.

           SAIFI – sucursala care administreaza cea mai mare parte a fondului imobiliar, inchiriaza spatii pentru demnitari, fundatii, asociatii, partide politice, societati comerciale, ambasade si diverse asociatii precum si pentru persoane fizice, altele decat demnitarii.

Sucursala a programat profit.

            SRP Neptun administreaza complexul Doina, cu hotel, restaurant si baza de tratament, cateva vile pe activitate economica in Neptun, restaurantul din Constanta precum si baza materiala de reprezentare si protocol. Veniturile obtinute din exploatarea acestor imobile nu acopera cheltuielile inregistrate, motivul principal fiind perioada scurta de desfasurare a activitatii, respectiv 4-5 luni. Imobilele necesita anual cheltuieli de intretinere si reparatii, deoarece climatul specific afecteaza starea acestora.

            SRP Triumf administreaza hotelul Triumf, vila Palatul Primaverii, baza materiala de reprezentare si protocol obtinand de asemenea venituri si din activitatea desfasurata in bufetele special organizate in institutii mari, gen: Palatul Victoria, Curtea de conturi. Deoarece activitatea principala este de alimentatie publica si tinand cont de concurenta in acest domeniu, sucursala nu obtine venituri care sa acopere cheltuielile.

          SAA Scrovistea administreaza vile din baza materiala de reprezentare si protocol, Palatul Snagov si Complexul Snagov, obtinand venituri si din inchirierea palatului si complexului din Snagov pentru diverse evenimente (conferinte, nunti, botezuri). De asemenea, conform Legii codului silvic, sucursala este autorizata sa exploateze masa lemnoasa, ca atare s-a infiintat ocolul silvic fara de care nu ar putea desfasura acest gen de activitate.

          SRP Sinaia administreaza hotelul Mara din Sinaia (restaurante, hotel, agrement) , 4 vile din Predeal, dintre care 3 in baza materiala de reprezentare si protocol, precum si complexul Foisor din Sinaia. Desi situatia financiara a sucursalei s-a imbunatatit in ultima perioada datorita cursurilor care se organizeaza in hotelul Mara din fonduri europene, totusi sucursala nu inregistreaza profit.

          STBN administreaza Club Floreasca, un imobil-service in care se intretine/repara parcul de masini pus la dispozitia Secretariatului General al Guvernului si altor ministere sau agentii, in baza unor contracte de prestari-servicii, precum si un imobil – garaj plus spalatorie care efectueaza servicii tot pentru parcul de masini din dotare.

De asemenea, mai are activitati de scoala de soferi ai verificarea periodica RAR si activitate de alimentatie publica si activitate de recreere prin Club Floreasca.

         SRP Victoria Cluj administreaza hotelul Victoria din Cluj, pe langa alte active mai mici, insa fara importanta economica. Sucursala se sustine din activitatea desfasurata la hotel (restaurant, Sali de conferinte), insa o mare deficienta o reprezinta lipsa unui spatiu pentru parcare. Hotelul are o parcare pentru 6-8 masini, cateva pe trotuar, insa desi este situat in centrul orasului, lipsa locurilor de parcare reprezinta un mare inconvenient.

Sucursala nu inregistreaza profit, datorita cheltuielilor cu amortizarea, insa trezoreria este pozitiva si reuseste sa se autofinanteze.

         Activitatea proprie a regiei consta in emiterea de documente speciale (permise de conducere, certificate de inmatriculare si autorizatii provizorii de circulatie) prin vanzarea catre beneficiarul final populatie, organizarea de spectacole, concerte, conferinte prin Sala Palatului, activitate turistica si alimentatie publica prin hotelul Cindrel din Paltinis (ambele organizate ca departamente in cadrul regiei-activitate proprie), servicii de cazare prin hotelul Casa LOCATO precum si administrarea  bazei de reprezentare si protocol si resedinta oficiala a Presedintelui Romaniei.

De asemenea, tot la nivelul regiei – activitate proprie se coordoneaza si inregistreaza activitatea de vanzare de imobile in baza OUG 101/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Principalii indicatori economico-financiari programati a se realiza in anul 2018, se prezinta astfel:

                                                                                                                             mii lei

Nr. crt

indicatori

Aprobat 2017

Preliminat 2017

Propus 2018

2018/2017

Propus/preliminat

1.

Venituri totale, din care:

260.578,91

293.945,25

293.945,25

100.00

 

- din exploatare

252.195,65

284.657,77

289.931,10

101.85

 

- financiare

8.383,26

9.287,48

4.014,15

43.22

2

Cheltuieli totale, din care:

333.787,12

365.640,28

365.553,93

99.98

 

- din exploatare

323.074,42

359.027,04

359.656,33

100.18

 

- financiare

10.712,70

6.613,24

5.897,60

89.18

 

Rezultat brut

(73.208,21)

(71.695,03)

(71.608,68)

99.88

3

Numar mediu de personal

2079

2079

2079

100.00

4

Fond salarii

71.822.42

71.822,42

103.642,97

144.30

5

Productivitatea muncii

121.31

136.92

139.46

101.85

6

Castig mediu salarial

3065,27

3043,71

4356,67

143.14

         

Fondul de salarii

          La stabilirea cheltuielilor cu salariile s-au avut prevederile Legii 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 precum si ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

Astfel, operatorii economici care aplica prevederile OG 26/2013, pot sa procedeze la majorarea cheltuielilor de natura salariala, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

          Art.9 -    (1) La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

    a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;

          RA APPS respecta prevederile legale in vigoare.

    b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;

          RA APPS respecta prevederile Legii 2/2018 privind Bugetul de stat.

 

    c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;

          RA APPS  nu are management cu contract de mandat.

    d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;

Programele de achizitii de bunuri si servicii sunt fundamentate pe posibilitatea reala de plata

    e) programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora;

          Programele de investitii sunt in limita surselor legale de finantare

    f) programele de reducere a plăților/creanțelor restante.

          RA APPS nu are plati restante

          Creantele nu pot fi reduse deoarece in cadrul evidentei clientilor incerti sunt cuprinse debite restante ale misiunilor diplomatice printre care si Ambasada Ungariei, debite facturate in valuta si neachitate de catre acestia, iar cursul valutar a fost si este in continua crestere, ceea ce determina cresterea valorii creantelor in LEI.

          In privinta debitelor inregistrate de catre misiunile diplomatice, RA APPS nu poate face decat incercari pe cale amiabila de recuperare a debitelor. Corespondenta purtata cu acestia nu s-a soldat cu plata debitelor.

    (2) În situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale.

          RA APPS nu are 90% realizate veniturile totale in fiecare dintre ultimii 2 ani. Prin urmare veniturile totale in BVC-ul anului 2018 sunt prevazute la acelasi nivel cu preliminatul anului 2017.

    (3) Creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat se stabilește procentual din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz. Limita procentuală maximă a creșterii câștigului mediu brut pe salariat se stabilește prin legea anuală a bugetului de stat.

          RA APPS respecta prevederile art.58 din L.2/2018 si legislatia cu impact asupra acestui aspect.

    (3^1) Sunt exceptați de la aplicarea prevederilor alin. (3) operatorii economici care înregistrează creșteri ale câștigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, numai pentru personalul care intră sub incidența reglementărilor referitoare la această majorare.

La RA APPS pentru aproximativ 42% din total personal (844 persoane), are influenta majorarea salariului minim brut pe tara garantat in plata.

          In aplicarea art 58 din Legea nr 2/2018,

    (1)  Pentru anul 2018, operatorii economici cărora li se aplică prevederile <LLNK 12013    26132 372   9 24>art. 9 alin. (1) lit. b) și <LLNK 12013    26132 372   9 46>alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin <LLNK 12014    47 10 201   0 17>Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul planificat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

    a) operatorii economici care au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2017 pot majora cheltuielile de natură salarială în limita creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 80% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz;

          RA APPS nu are plati restante.

    b) operatorii economici care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anul 2017 pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiția ca în anul 2018 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent, într-un cuantum stabilit de autoritatea publică tutelară conform competențelor legale.

          RA APPS nu are plati restante.

    (2)  Pentru determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzută la alin. (1) lit. a), nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

    a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

    b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2017;

    c) sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii.

          RA APPS respecta prevederile alin (2), lit  a) si lit c), nu aplica si nu se incadreaza la lit b).

    (3)  Pentru determinarea productivității muncii, prevăzută la alin. (1) lit. a), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:

    a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu sumele primite de la buget și, după caz, cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;

          La calculul productivitatii muncii, pentru comparabilitate intre anul 2017 si anul 2018, la anul 2017 au fost diminuate veniturile totale cu veniturile realizate din vanzari imobile conform OUG 101/2011, venituri care in anul 2018 nu se mai regasesc prevazute in buget.

    b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza prețurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/ administrative, pentru comparabilitatea productivității muncii, vor fi recalculate folosind prețurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a prețurilor/tarifelor.

Nu este cazul.

    (4)  Operatorii economici care se încadrează în prevederile alin. (1) vor evidenția distinct sumele prevăzute la alin. (2) și (3), precum și indicatorii recalculați conform acestor sume, în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.

Nu este cazul. Anexa cu productivitatea muncii.

    (5)  La determinarea cheltuielilor de natură salarială se va ține seama și de necesitatea respectării nivelului indicatorilor de performanță rezultați din planurile de administrare elaborate conform prevederilor legale.

RA APPS a avut in vedere respectarea nivelului indicatorilor de performanta, prin propunerea unei pierderi sub nivelul pierderii (73.208,21 mii lei) aprobate in BVC-ul anului 2017 si sub nivelul pierderii (71.695,03 mii lei) preliminate pentru anul 2017, pierdere de 71.608,68 mii lei, pe anul 2018.

 

S.A.A. SCROVISTEA

Proiect de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput pornind de la bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru 2017 si realizarile preliminate la 31 decembrie 2017.

 

 

Aprobat  2017

Propus 2018

%

Venituri totale

2.953,01

4.725,47

160.02

Venitrui din exploatare

2.951,00

4.703,47

159,39

Venituri financiare

2.01

22,00

1094,53

Cheltuieli totale

6.062,55

7.567,71

124,83

d.c. chelt. De exploatare

6.062,55

7.567,71

124,83

Rezultat pierdere

-3.109,54

-2.842,24

91,40

 

1.FUNDAMENTAREA VENITURILOR

La intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 s-a adoptat o maniera conservatoare in ceea ce privesc veniturile, fiind considerate doar acele venituri cu o probabilitate ridicata de realizare. De asemenea s-a mai avut in vedere ca dinamica veniturilor sa fie corelata cu cea a cheltuielilor.

Pentru anul 2018, veniturile sucursalei cresc cu 60,02%,  sucursala  a luat in calcul veniturile aferente Ocolului Silvic, tinand seama  ca in prezent avem in derulare contractul pentru elaborarea unui nou amenajament silvic, iar dupa Conferinta a II a de aprobarea a acestuia, se pot demara actiunile privind obtinerea aprobarilor necesare in vederea demararii procedurilor de exploatare forestiera.

Avand in vedere natura activitatii desfasurate in cadrul sucursalei (cca. 80% din activitate este activitate de reprezentare si protocol) volumul veniturilor este egal cu cel al cheltuielilor aprobate si efectuate pentru activitatea de reprezentare si protocol, ce se datoreaza  decontarii lunare prin NDC.

          Activitatea economica de la Complex Hotel Snagov si Palat Snagov, este influentata de cererea beneficiarilor. Prin urmare,  aceasta activitate  nu are  caracter permanent  pentru a putea fi valorificata la capacitate.      

          2.FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR

Cheltuielile totale prevazute a se realiza in 2018, vor fi de  7.567,88 mii lei, fiind cu 24,83% mai mari, fata de anul 2017.

CHELTUIELI  MATERIALE

          Acestea sunt in valoare de 1.957,64 mii lei, avand o crestere  cu 55,37% fata de nivelul cheltuielilor din 2017 aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli. Aceasta crestere a materialelor provine din demararea activitatii de exploatare a fondului forestier care genereaza  cheltuieli cu materialele consumabile  (carburanti si piese de schimb).

          CHELTUIELI CU ENERGIA, APA SI GAZELE NATURALE

          Pentru aceasta categorie de cheltuieli a fost prevazut un nivel de 720 mii lei, egal cu bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2017. 

 CHELTUIELI PRIVIND AMORTIZAREA  SI PROVIZIOANELE

Cheltuielile  privind amortizarea sunt in suma de 1.500,27 mii lei, avand o crestere de 5,37% , majorarea provine din achizitia  de  active corporale la nivelul anului 2017.

Cheltuielile cu provizioanele sunt 2.565,10 mii lei, ceea ce reprezinta o crestere fata de anul 2017 cu 17,53% .

Veniturile din anularea provizioanele in suma de 771,66 mii lei,      se mentin la nivelul anului 2016 aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, ca urmare a terminarii procesului pe Legea 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de           insolvență  cu S.C. BO-NA-CO S.R.L., urmand a se intocmi Nota de Consiliu pentru  anularea provizioanelor, conform art.23 litera d din legea 227/2015.

CHELTUIELI CU PRESTATIILE  EXTERNE

Cheltuielile cu prestatiile de servicii sunt in suma de de 171,66 mii lei raman la nivelul celor aprobate pentru anul 2017 prin bugetul de venituri si cheltuieli.

 CHELTUIELI  CU IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

Pentru anul 2018 au fost previzionate cheltuieli cu impozitele si taxele locale in suma de 800 mii lei, si raman la nivelul anului 2017 aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli.

 3.DIMENSIONAREA ACTIVITATII DE REPREZENTARE SI PROTOCOL

Pentru anul 2018, cheltuielile privind activitatea de protocol cresc fata de anul 2017 cu un procent de 9,86%, avand in vedere faptul ca a fost introdusa amortizarea in decontul de case de oaspeti.

Fata de anul 2017 au crescut cheltuielile materiale aferente bazei de reprezentare si protocol cu 42,86%.

Cheltuielile cu salariile au crescut fata de anul 2017 cu 25,20% procent ce rezulta din trecerea contributiilor din sarcina angajatorului in sarcina angajatului, influenta din cresterea salariului minim pe economie conform O.U.G. 79/08.11.2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Cheltuielile cu contributiile sociale ale angajatorului scad datorita trecerii acestora in salariul de incadrare al salariatului.

Estimarile pentru anii 2019 si 2020 au pornit de la propunerile BVC 2018 influentate cu o rata anuala a inflatiei de 5%.

 

          SRP SINAIA

          Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Sucursalei de  Reprezentare si Protocol Sinaia pentru anul 2018 a fost intocmit avand cerintele prevazute in proiectul Bugetului de Stat pentru anul 2018, precum  si modificarile si completarile aduse de OUG nr. 79/ 2017 Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal aplicabil in anul 2018.Hotelul Mara si-a propus mentinerea si stimularea turismului de afaceri, participarile la diverse manifestari organizate de intreprinderile economice sau organisme administrative pentru reprezentantii lor. In anul 2017 sucursala si-a propus sa dezvolte segmentul de turism reprezentat de clientii individuali datorita faptului ca serviciile prestate catre acestia produc venituri mai mari. Astfel am atras acest segment cu oferte speciale, iar pentru anul 2018 unul din obiectivele sucursalei este dezvoltarea acestui segment de clientela.

          In anul 2017 am obtinut un venit in valoare de 7035.48 mii lei, mai scazut fata de anul 2016, iar in anul 2018 preconizam sa realizam un venit de 8180,64 mii lei.

Veniturile anului 2017 au scazut comparativ cu anul 2016 datorita punctelor slabe pe care le prezinta hotelul Mara:hotelul a fost construit in anul 1996, sucursala a exploatat hotelul la maximum prin turismul de conferinta, iar echipamentele sunt vechi, uzate fizic si moral.

Baza materiala este invechita si necesita investitiile propuse in Programul de investitii pentru anul 2018.

          Clientii de afaceri care, in general, sunt foarte pretentiosi in ceea ce priveste calitatea serviciilor s-au orientat catre alte hoteluri din zona.

          Camerele etajului 8 un mai pot fi folosite deoarece mobilierul si instalatiile sunt deteriorate.

          Pentru a creste statisfactia clientilor si a diminua riscul pierderii clientilor reali sau potentiali este imperios necesar sa investim in reparatii acoperis, termopane, exteriorul hotelului, in inlocuirea mobilierului hotelier, a mochetei, repararea, modernizarea, inlocuirea echipamentului necesar desfasurarii activitatilor turistice.

          Venituri totale  estimate  pentru anul 2018 sunt ca si in anul 2017 in valoare de 8.180,64 mii lei, respectiv:

          - venituri din exploatare – 8.158,64 mii lei

          - venituri financiare –22,00 mii lei

          Veniturile aferente productiei vandute - realizate din servicii turistice prestate , venituri din chirii si alte venituri (inchirieri sali conferinte, piscina), au fost estimate la 4013,64 mii lei, astfel:

- 3519.50 mii lei -  venituri din servicii prestate. Hotel Mara are un numar de 141 camere pentru care se previzioneaza un grad de ocupare de 40%.

- 150,00 mii lei -  venituri din chirii (inchirieri sali conferinte, inchirieri locuinte, inchirieri spatii pentru antene;

- 344,14 mii lei – alte venituri, respectiv, venituri din baza de tratament, venituri din piscina, etc.);

Venituri din vanzarea marfurilor au fost previzionate cu suma de  4045,00 mii lei – venituri din alimentatie publica. Fundamentarea veniturilor din vanzarea marfurilor are la baza numarul locurilor din cadrul celor doua restaurante si un grad de ocupare de aproximativ 50%.

Alte venituri din exploatare   aceste venituri au previzionare  la 100,00 mii lei.

In elaborarea structurii si in estimarea cheltuielilor pentru anul 2018 s-a avut in vedere, in primul rand, respectarea prevederilor legislative in ceea ce priveste elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli aplicabile operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat. Astfel,  cheltuielile au fost estimate a fi efectuate in conditii de maxima eficienta, nefiind prevazute chetuieli cu donatii si sponsorizari.

Cheltuieli totale au fost previzionate  cu suma 13.230,83 mii lei.

Cheltuieli cu bunuri si servicii au fost estimate la 4.723,78 mii lei,  astfel :

cheltuielile privind stocurile  au fost previzionate la 6829.40 mii lei din care :

 - 1107.80 mii lei - cheltuieli cu materialele consumabile, reprezentand contravaloarea materialelor necesare igienizarii si reparatiilor Hotelului Mara si a Caselor de protocol;

 - 25 mii lei - cheltuilei cu piesele de schimb pentru parcul auto, spalatoria Mara, centralele termice ;

- 116.25 mii lei -  cheltuieli cu combustibilii pentru masinile institutiei) ;

          Combustibilul auto se foloseste la autoturismele din dotare pentru achizitionarea marfurilor si a materialelor pentru generatoarele de energie.

              Cheltuielile cu gazul metan, cheltuielile cu energia si apa, variaza in functie de conditiile meteo din perioada respectiva si de gradul de ocupare al hotelului.Cheltuieli cu apa se efectueaza si in momentul curatarii piscinei.Cu toate ca in apa din piscina se pun diverse solutii pentru pastrarea acesteia la un PH recomandat de normele de sanatate, apa se schimba periodic.

- 2600.00 mii lei – cheltuieli privind energia si apa ;

- 921.60 mii lei – cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar ( prosoape, halate, vesela, lenjerie hotel, echipamente de bucatarie) ;

          - 2200.00 mii lei – cheltuieli privind marfurile reprezentand costul marfurilor vandute. Costul marfii reprezinta totalitatea cheltuielilor determinate de realizarea marfurilor, sunt cheltuielile ce apar in relatia aprovizionare – productie – desfacere

cheltuielile privind serviciile executate de terti au fost previzionate la 185.00 mii lei (Rd.40), din care :

- 111,00 mii lei – cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, constand in intretinerea si reparatiile autovehiculelor din dotare (toate autoturismele sunt mai vechi de 10 ani si necesita reparatii tot mai des, intretinerea si reparatiile lifturilor, intretinerea si reparatiile echipamentului hotelier si pentru restaurante, intretinere case de marcat, intretinere aparatura medicala, reparare si intretinerea echipamentelor pentru stingerea incendiilor ;

- 58,00 mii lei – prime de asigurare, constand in : asigurare facultativa pentru imobile, asigurare obilgatorie pentru imobile, asigurare CASCO autovehicule, servicii de asigurare de raspundere civila auto (RCA) ;

- cheltuilei de protocol, reclama si publicitate au fost previzionate la 27 mii lei din care  cheltuieli de protocol in valoare 15,00 mii lei;

- cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane au fost previzionate la 80 mii lei, aceste cheltuieli constand in decontarea transportului pentru salariatii care fac naveta de la mai mult de 20 km conform Contractului Colectiv de Munca si s-a stabilit in functie de numarul persoanelor, distanta si tariful pe km.

- cheltuielile cu deplasarile in interes de serviciu au fost prognozate la 5 mii lei, s-a previzionat tinandu-se seama de numarul mediu de personal in deplasare, determinat in functie de cerintele compartimentelor de specialitate ; durata medie a unei deplasari, valoarea diurnei conform reglementarilor in vigoare;

- cheltuielile postale si taxe de telecomunicatii au fost propuse in suma de 142 mii lei ;

- cheltuielile cu paza au fost preconizate la suma de 500 mii lei, estimarea a fost facuta conform structurii obiectivelor din Planul de paza si a cresterii salariului minim pe economie;

Cheltuieli cu impozitele si taxele au fost previzionate la 617.55 mii lei, din care:  20,00 mii lei-  cheltuieli cu taxa de autorizare, acestea constand in reinnoirea autorizatiilor existente si emiterea lor ;

   - 597.55 mii lei – cheltuieli cu alte taxe si impozite- impozite pe cladiri, impozit pe constructii speciale si taxe teren.

Alte cheltuieli de exploatare se estimeaza la  1857,00  mii lei. 

Rezultatul brut este previzionat cu o pierdere de 5050.19 mii lei.

Sucursala de Reprezentare si Protocol Sinaia previzioneaza  pierdere la data de 31.12.2018, cheltuielile sunt ocazionate pentru desfasurarea curenta a activitatii sucursalei,  iar obiectivul principal al sucursalei este acela de a reduce costurile.

Costurile constante sunt generate de necesitatea mentinerii sucursalei in stare de functionare, indiferent de manifestarea cererii si volumul acesteia. Cele mai mari cheltuieli sunt cele cu utilitatile (apa, gaze, canal, energie electrica), motiv pentru care sucursala face investitii pentru modernizarea instalatiilor si stoparea pierderilor.

          Ca productivitatea muncii sa aiba tendinta crescatoare se impune in primul rand motivarea personalului.

          Dimensiunile si calitatea activitatii sucursalei sunt, in buna masura, conditionate de gradul de echipare cu miijloace specifice, dar si de dotare tehnica a sectoarelor adiacente acelor care concura, intr-o proportie mai mare sau mai mica, la comercializarea si consumul produselor .

          Pe de alta parte baza tehnico-materiala, prin natura proprie, este supusa unui proces de uzura, fizica si morala, ceea ce impune, pentru continuarea activitatii inlocuirea permanenta a componentelor sale.

          Sucursala avand ca obiect de activitate turismul si pe masura ce cresc exigentele turistilor fata de calitatea serviciilor si nivelul de confort, apar mutatii in criteriile de selectie a destinatiilor de vacanta, are loc o sporire a importantei bazei tehnico-materiale.

          Resursele materiale in turism sunt o componenta a ofertei turistice, deoarece prin intermediul echipamentelor, utilajelor, mobilierului se satisface cererea turistica.

          Pentru cresterea eficientei resurselor materiale se au in vedere urmatoarele aspecte:

          -  modernizarea echipamentelor, utilajelor, mobilierului , pentru adaptarea ofertei la cererea clientilor;

          -  dotarea unitatii cu echipamente noi care sa asigure oferira unor servicii suplimentare catre clienti;

          -   imbunatatirea echipamentelor de bucatarie;

          -   mentinerea echipamentelor, utilajelor si a mobilierului deja existent in stare de functionare pe o perioada cat mai indelungata.

          Pentru a schimba aceasta situatie este necesara cresterea veniturilor totale, diminuarea cheltuielilor prin investitii in infrastructura, investitii pentru cresterea gradului de confort, prin responsabilizarea personalului in vederea folosirii eficiente a resurselor, diminuarea impozitelor prin vanzarea obiectivelor care nu aduc venituri, pregatirea si motivarea personalului pentru a crea servicii de calitate, prin achizitia de produse la cel mai bun raport calitate-pret.

 

          STBN

          Fundamentarea veniturilor din productia vanduta a avut în vedere tarifele practicate in anul 2017 în relatia contractuala cu Secretariatul General al Guvernului, pentru cea mai mare parte a veniturilor obtinute de sucursala si cu celelalte institutii.

515 lei/zi/auto x 21,00 zile/ luna x 70 auto x 12 luni =      9.085 mii lei

517 lei/zi/auto x 180zile/auto/luna  x 12 luni          =       1.112 mii lei

Deconturi deplasare                                              =            50 mii lei

                   Total SGG                               =     10.247 mii lei

Venituri facturate alte institutii                     =          975 mii lei

Prestatiii estimate pentru SGG si alte institutii        =           126 mii lei

          Total                                                 =     11. 348 mii lei

 Activitatea de service                                           =       1.933  mii lei

Manopera:

12muncit. x 8ore x 19 lei/ora x 21,00 zile x 12 luni =         460 mii lei

vinzare piese de schimb                               =      1.131 mii lei

SC. Soferi                                                   =         150 mii lei

16 elevi/luna x 745,32 lei/curs x 12 luni                 =         142 mii lei

250 ore x 33,62 lei                                       =             8 mii lei

ITP

120 lei/ inspectie x 8 insp./zi x 21.00 zile x 12luni=         242 mii lei

Club Floreasca                                             2604 mii lei

Agrement                                                      900 mii lei

Alimentatie                                                 1704 mii lei

Total                                                 =       15.935 mii lei

          Cheltuielile au fost fundamentate avandu-se in vedere sustinerea realizarii activitatii desfasurate de sucursala aferente volumului veniturilor previzionate. Conducerea sucursalei va lua masuri de reducere a cheltuielilor materiale, a cheltuielilor privind prestatiile externe si altor cheltuieli aferente activitatii de exploatare, astfel încat sa asigure necesarul pentru intretinerea bazei materiale si desfasurarea în bune conditii a activitatilor realizate de S.T.B.N.

          De asemenea se vor lua masuri privind reducerea cheltuielilor cu utilitatile care vor fi urmarite in permanenta pentru mentinerea lor la un nivel cat mai scazut.

 

          SRP TRIUMF

  Derularea activitatii celor 2 unitati – Complexul Hotelier Triumf si Expozitia Permanenta Casa Ceausescu – in conditii de continuitate ceea ce va asigura derularea in bune conditii a:

-  contractelor pentru cazarea turistilor ;

- conventiilor de prestari servicii pentru activitatea de agrement ;

-  contractelor de asigurare a meselor festive in cadrul Complexului Triumf.

Derularea  celor 4 contracte de asociere in participatiune precum si a celor 7 contracte de inchiriere si prestari servicii incheiate cu diversi beneficiari precum contractele de inchiriere cu chiriasi din blocurile de locuinte;   

Previziunile au la baza un curs mediu de 4.60lei/euro.

 

VENITURI

     In totalul veniturilor preconizate a fi realizate in anul 2018, se are in vedere utilizarea tuturor capacitatilor de productie astfel:

a)  Derularea celor 4 Contracte de Asociere in Participatiune   in valoare totala de 17.420 Euro/luna, ceea ce ar reprezenta pe total an venituri in valoare de 962mii lei, plus deconturile privind taxele si impozitele in suma de 1.020mii lei.

b) Derularea contractelor de inchiriere si prestari servicii in valoare totala de           656mii lei.

c)Venituri din vanzarea produselor (cofetarie) in valoare de 90miilei.

d) Derularea contractelor de inchiriere pentru suprafetele din blocurile de locuinta in valoare totala de 700mii lei.

e) Venituri din cazare si agrement aferente Hotelului Triumf si Expozitiei Permanenta Casa Ceausescu 1.544mii lei.

f) Venituri din alimentatie publica Restaurant Triumf si bufete  2.100.mii lei.

g) Venituri aferente utilitatilor refacturate catre clienti 300mii lei.

h)Alte venituri din exploatare (penalitati) in valoare de 2.818miilei.

       Totalul veniturilor din exploatare estimate a se realiza este in valoare de 10.190mii lei, la care se adauga veniturile financiare in valoare de 9mii lei.

 

  CHELTUIELI

     Pentru buna desfasurare a activitatii sucursalei s-au estimat efectuarea de cheltuieli totale in valoare de 21.684,13mii lei, tinandu-se cont de fluctuatia cursului valutar si de posibilele majorari de preturi la energie electrica, carburanti, materiale de consum, impozite si taxe locale dupa cum urmeaza:                                    

Cheltuielile materiale  in valoare de 653mii lei reprezinta materii prime, materialele consumabile, obiecte de inventar. 

Cheltuieli cu energia electrica, combustibili, apa in valoare de 2.250mii lei.  Majorarea previziunilor  pentru acest articol de cheltuiala este generata de cresterile succesive de pret anuntate pentru anul in curs.

Cheltuieli privind marfurile in valoare de 1.300mii lei.

Cheltuieli din ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale in valoare de 2.500 mii lei.

Provizioane 4.100mii lei (debite in proces SC Relational Trading , SC Euro Construct Trading, SC Asera Constant SRL, R’ons Land Green –contracte in participatiune ).

Decont cheltuieli Case Oaspeti = -2.550mii lei

Cheltuieli cu protocolul si publicitate 17mii lei.

Cheltuielile cu prestatiile externe in valoare de 3.623mii lei.

- Impozite taxe locale in valoare de 1.300mii lei.

-  Cheltuieli financiare  - 1,5 mii lei.

Pierderea rezultata este in suma de 11.485,13 mii lei.  

          Pentru anul 2018 conducerea sucursalei urmarind eficientizarea activitatii economice   propune  urmatoarele obiective:

Valorificarea prin inchiriere sau vanzare a activelor Buftea, Vlasia, Baneasa, Magurele, active preluate din desfiintarea unor foste sucursale neexploatate la acest moment. Cheltuielile generate de aceste active, reprezinta contravaloare impozite, taxe, amortizare, paza, energie.

Conducerea sucursalei  s-a preocupat permanent pentru valorificare pe premise economice  astfel:

Imobil Buftea- au avut loc intalniri cu potentiali parteneri in vederea incheierii unor contracte de inchiriere.

Imobil Vlasia – exista solicitari primite la sucursala si transmise la RA-APPS in vederea acordului demararii  procedurilor de inchiriere sau arendare a terenurilor agricole.

Imobil Baneasa – exista contracte de inchiriere, in desfasurare, pentru o parte din cladirile acestui imobil  dar si cereri de inchiriere transmise la RA-APPS (impreuna cu raportul de evaluare)  in vederea aprobarii procedurii de organizarea licitatiei de inchiriere pentru alte cladiri.  

Scoaterea la licitatie publica de vanzare a terenurilor ramase in urma retrocedarilor sau vanzarilor vilelor de la fosta sucursala Snagov.

Exploatarea activelor Acumulare Pipera 1 si acumulare Pipera 2 prin inchirierea acestor  imobile. Precizam ca, sucursala a demarat documentatia in vederea aprobarii organizarii licitatiei de inchiriere. 

Referitor la Complexul Hotelier Triumf, din cauza gradului scazut de confort a spatiilor de cazare, dar si de incertitudinea destinatiei imobilului din ultimii doi ani (vanzare sau transfer la o alta institutie a statului), sucursala  nu a mai avut posibilitatea  efectuarii lucrarilor de reparatii, investitii pentru acest imobil.

Conducerea sucursalei propune, pentru anul 2018, realizarea unui minim de investitii si modernizari, respectiv:

Amenajare terasa sezoniera;

Lucrari reparatii si zugraveli interioare , instalatii sanitare,electrice si climatizare;

Modernizare tronson III Hotel Triumf;

Echiparea bucatariei cu o linie noua de utilaje  profesionale specifice activitatii desfasurate.

Obiectivele propuse de conducerea sucursalei vor duce la cresterea gradului de ocupare a activitatii de cazare respectiv, cresterea veniturilor si implicit, la reducerea cheltuielilor inregistrate de acest imobil.

 Sucursala a incheiat deasemenea documentatii in vederea aprobarii si demararii licitatiei publice de inchiriere pentru 8 imobile aflate in patrimoniu.

Realizarile inregistrate la cele 3 (trei) blocuri de locuinte: Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 107 (11 contracte), Sos. Pipera nr. 79-81 (32 contracte), Str. Av. Serbanescu (24 contracte) si Case Vlasia (5 contracte) se datoreaza chiriilor relativ mici, deoarece tarifele practicate sunt calculate in functie de veniturile medii nete pe familie si nu la suprafata totala ocupata. Ponderea mare a cheltuielilor directe inregistrate aferente acestor imobile o au cheltuielile cu amortizare si impozitele.

Tinand cont de imposibilitatea sucursalei de a creste veniturile lunare rezultate  din chiriile incasate,  sucursala a facut demersuri  la regie:

pentru  modificarea legislatiei in vigoare (OUG 9/2008 si OUG 47/2008) astfel incat cuantumul tarifelor de inchiriere  sa fie stabilit prin raport de  evaluare.

vanzarea imobilelor: Bloc Baneasa  a fost propus pentru introducere in OUG 101/2011;  Bloc locuinte Pipera  si Aviator Serbanescu sunt cuprinse in ordonanta dar fara sa se demareze procedura de vanzare a acestora.

Expozitia permanenta “Casa Ceausescu” a fost deschisa in martie 2016  a   inregistrat venituri  pe baza clientilor care si-au facut rezervari on-line, la receptia expozitiei, avand si parteneriate incheiate cu agentiile de turism.

In cursul anului a fost deschis un magazin de suveniruri unde au fost comercializate produse personalizate care au generat venituri suplimentare.

 Pentru anul 2018 SRP Triumf  a demarat negocieri in vederea incheierii unor contracte de prestari servicii cu 9 touroperatori  printre care TUI, estimand o crestere  a numarului  de vizitatori cu aproximativ 2.500.

          De asemenea, sucursala prevede a modifica programul de vizitare a Expozitiei  Permanenta “Casa Ceausescu”cu inca una zi respectiv marti-duminica , masura ce va duce la majorarea incasarilor.

Obiectivele propuse de realizat pentru acest imobil