Ședinte de guvern

Marți, 18 Decembrie

Informaţie de presă privind actele normative care au fost incluse pe Agenda de lucru a şedinţei Guvernului României din 18 decembrie, ora 13.00

PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante

Proiectul de lege adoptat de Guvern armonizează legislația română cu Directiva 2011/7/CE privind combaterea întârzierii la plată în tranzacțiile comerciale. Noua reglementare introduce un regim mai sever al obligațiilor autorităților contractante, scopul instrumentului european fiind cel de a crea mecanisme suficient de persuasive pentru ca instituțiile statelor membre să execute în termen cât mai scurt obligația de plată a prețului bunurilor/prestațiilor. Proiectul de lege vizează stabilirea unor termene maximale de plată (contractuale și legale): în raporturile dintre profesioniști, un termen contractual de maxim 60 de zile și un termen legal:
• 30 de zile de la data primirii facturii
• 30 de zile de la data primirii bunurilor sau prestării serviciilor, dacă data facturii este incertă
• 30 de zile de la data finalizării procedurii de execuție

2. PROIECT DE LEGE pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesuale penale

Proiectul de lege aduce mai multe schimbări în aplicarea legii procesual penale, dintre care menționăm:
• Au fost abrogate textele referitoare la secretul bancar și cel profesional din legea specială privind prevenirea spălării banilor, precum și din cele de organizare și funcționare a DNA și DIICOT
• Au fost abrogate dispozițiile alin. 3 și 4 ale art. 234 din Legea 86/2006 privind Codul vamal, care prevedeau că, în cazul infracțiunilor vamale, datoria vamală servește la determinarea temeiului de pornire a urmăririi penale
• S-a realizat o reglementare uniformă a competențelor organelor de control care constată infracțiuni cu prilejul desfășurării activității
• Potrivit distincției între tehnicile de supraveghere (interceptarea convorbirilor și comunicărilor, accesul la un sistem informatic, supravegherea video, audio etc.) și tehnicile de cercetare (utilizarea investigatorilor sub acoperire, participarea autorizată la anumite activități etc.) se stabilește principiul că tehnicile de supraveghere sunt dispuse de către judecătorul de drepturi și libertăți, iar tehnicile de cercetare de către procurori. Acest principiu este în concordanță atât cu practica CEDO, cât și cu legislațiile altor state din Uniunea Europeană.
• A fost reconsiderată procedura camerei preliminare din perspectiva raportului dintre judecătorul care soluționează fondul cauzei (chemat să decidă asupra vinovăției sau nevinovăției) și judecătorul de cameră preliminară (chemat să decidă care acte ale procurorului sunt valabile și în baza căror probe urmează a fi soluționat fondul). S-a adoptat astfel soluția potrivit căreia judecătorul care exercită funcția de verificare a legalității trimiterii în judecată să exercite în continuare funcția de judecată în aceeași cauză.

3. PROIECT DE LEGE privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Proiectul de lege adoptat de Guvern reconfigurează cadrul general privind executarea pedepselor neprivative de libertate în situația în care sistemul penal român a suferit schimbări de substanță prin adoptarea noului Cod penal și a noului Cod de procedură penală. Dintre schimbările preconizate menționăm:
• Activitatea de punere în executare a sancțiunilor neprivative de libertate este plasată, în cea mai mare parte, sub autoritatea judecătorului delegat cu executarea
• Actul normativ reglementează procedura de acreditare a persoanelor din comunitate ce urmează a fi implicate în punerea în executare a sancțiunilor
• În ceea ce privește amenzile aplicate persoanelor fizice, achitarea trebuie să se facă în termen de trei luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În cazul imposibilității achitării integrale, se poate dispune de către judecătorul delegat eșalonarea plății în rate pe o perioadă ce nu poate depăși doi ani. Această sancțiune este posibil să fie executată prin prestarea unei munci în folosul comunității
• În cazul persoanelor juridice, neachitarea amenzii duce la executare silită
• Ca o noutate în legislația penală română, Proiectul de lege introduce măsura de amânare a aplicării pedepsei. De asemenea, sunt reglementate suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, eliberarea condiționată și punerea în executare a măsurilor educative neprivative de libertate, de exemplu stagiul de formare civică.

4. PROIECT DE LEGE privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

Guvernul a adoptat acest Proiect de lege care regândește sistemul de probațiune atât din punct de vedere organizațional, cât și funcțional prin internalizarea valorilor, principiilor și abordărilor moderne promovate la nivel european. Dintre noutățile aduse de acest act normativ menționăm:
• Activitatea de evaluare pe care o realizează consilierul de probațiune utilizează două criterii – primul dat de distincția minori-majori, iar al doilea de etapele procesului penal.
• Pentru prima dată în legislația română este reglementată expres formularea de propuneri motivate cu privire la măsurile educative și programele de reintegrare socială sau alte obligații considerate cele mai potrivite pentru a fi impuse minorului.
• Evaluarea inculpaților majori este gândită in mod similar în ideea de a sprijini organul judiciar cu un aport informațional suplimentar. Evaluarea inculpaților majori este consemnată într-un raport de evaluare.
• Reglementarea procesului de supraveghere este definită ca fiind un ansamblu integrat între activitatea de control și cea de asistare. Pe de altă parte, reglementarea procesului de supraveghere consideră că serviciului de probațiune îi revine un rol major de coordonator al activităților și intervențiilor derulate față de persoana supravegheată. În susținerea acestei abordări, a fost introdus expres conceptul de management de caz.

5. PROIECT DE LEGE privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Acest act normativ reconfigurează cadrul general privind executarea pedepselor privative de libertate în situația în care sistemul penal român a suferit schimbări de substanță prin adoptarea noului Cod penal și a noului Cod de procedură penală. Dintre schimbările preconizate menționăm:
• Instituția judecătorului de supraveghere a privării de libertate, care are ca principală atribuție supravegherea și controlul legalității în executarea pedepselor sau măsurilor privative de libertate în penitenciare sau în alte locuri de reținere sau de arestare preventivă. Încheierile judecătorului de supraveghere devenite executorii, precum și dispozițiile scrise date administrației sunt obligatorii.
• Controlul antiterorist și de specialitate se aplică tuturor persoanelor și bagajelor, precum și mijloacelor de transport care au acces în penitenciar.
• Percheziția deținuților și recoltarea probelor biologice
• Aplicarea cu titlu provizoriu a unui tip de regim de executare a pedepselor (de maximă siguranță, închis, semideschis și deschis) pentru o scurtă perioadă de timp, după perioada de carantină
• Proiectul de lege introduce un nou drept care poate fi exercitat de persoanele condamnate, dreptul la convorbiri online
• Tratamentul necesar deținuților cu tulburări psihice grave
• Introducerea posibilității pentru deținuți de a se oferi voluntari și de a presta o activitate în interesul comunității
• Se instituie obligativitatea eliberării condiționate numai din regimurile deschis sau semideschis

6. PROIECT DE LEGE pentru modificarea alin. (1) al art.11 al Capitolului II din Titlul VII al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

Guvernul a aprobat un Proiect de Lege prin care se actualizează, de la 31.12.2012 la 31.12.2013, punerea în aplicație a prevederilor legislației în vigoare pentru finalizarea procedurilor de admitere la tranzacționare pe Bursa de Valori București S.A.. Prin finalizarea cu succes a ofertelor publice se va realiza listarea la BVB a societăților nominalizate în Anexa la Titlul VII al Legii nr. 247/2005 și în Anexa la HG nr. 574/2006, se vor produce schimbări în acționariatul societăților sau companiilor naționale în cauză, în sensul apariției unor acționari privați. Astfel, aceste societăți se vor conforma în viitor și prevederilor legale specifice pieței de capital.

7. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale

Guvernul a adoptat un Proiect de Lege privind sistemul asigurărilor pentru șomaj, stimularea ocupării forței de muncă, prevenirea și combaterea marginalizării sociale.
Principalele reglementări introduse în Proiect sunt:
• Acordarea de servicii gratuite de evaluare a competențelor dobândite pe alte căi decât cea formală;
• Acordarea primelor de mobilitate, inclusiv șomerilor de lungă durată;
• Reducerea condiționalităților de implementare a unor măsuri active prin reducerea de la 3 la 1,5 ani, respectiv de la 2 la 1,5 ani, a obligației de menținere a raporturilor de muncă pentru angajatorii care angajează absolvenți, respectiv șomeri în vârstă de peste 45 de ani sau șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale;
• Promovarea participării pe piața muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială, prin stimularea angajatorilor care încadrează tineri aflați în această categorie;
• Modificarea anumitor prevederi legate de plata indemnizațiilor de șomaj, în condițiile prevăzute de reglementările comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socială a salariaților, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor acestora, care se deplasează în interiorul comunității europene;
• Eliminarea obligației ANOFM de a aplica măsurile de executare silită în cazul neachitării contribuțiilor pentru constituirea bugetului pentru asigurările pentru șomaj, având în vedere că, începând cu anul 2004, această atribuție revine organelor specializate ale Ministerului Finanțelor Publice

II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în domeniul plăţii titlurilor executorii după data de 1 ianuarie 2013

Guvernul a adoptat acest act normativ în condițiile în care, în prezent, anumite dispoziții ale Legii educației naționale nr. 1/2011 sunt imposibil de executat, având în vedere constrângerile financiare. Actul normativ propune modificarea prevederilor acestei Legi referitoare la numărul de ore din planurile cadru pentru învățământul preuniversitar și la ponderea disciplinelor obligatorii, respectiv opționale, din planurile cadru, astfel încât în Lege să fie formulate doar principii generale de elaborare a curriculum-ului național, iar detaliile privind numărul de ore, disciplinele obligatorii și numărul de ore alocat acestora, respectiv numărul de ore alocat disciplinelor opționale să fie stabilit, ca și până acum, prin planurile cadru aprobate prin ordin al ministrului. Totodată, se urmărește asigurarea posibilității de utilizare a resurselor umane calificate necesare desfășurării procesului educațional.Actul normativ statuează cadrul legal, cu caracter tranzitoriu, necesar formării psihopedagogice pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar, până la organizarea masterului didactic. Actul normativ stabilește competența instituțiilor de învățământ superior de a aprecia asupra numărului de norme ce pot fi exercitate de către cadrele didactice. Prin acest act normativ se instituie, de asemenea, posibilitatea ca institutele naționale de cercetare-dezvoltare să se reorganizeze ca societăți comerciale și să desfășoare activități inclusiv în subordinea unor instituții de învățământ superior de stat, acreditate potrivit legii. În acest fel se creează posibilitatea utilizării eficiente atât a resurselor oferite de instituțiile de învățământ superior de stat, cât și a celor existente la nivelul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare.
Nepromovarea acestui act normativ ar conduce la imposibilitatea asigurării stabilității financiare și, pe de altă parte, la grave tulburări ale procesului educațional. Acestea derivă din riscul iminent de acționare în justiție a MECTS din cauză că statul nu asigură dreptul la finanțarea de bază pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul primar, gimnazial, profesional și liceal de stat.

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" şi adoptarea unor măsuri în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de derulare a programului "Prima casă"

În cadrul programului „Prima casă”, în practica de până acum, au apărut numeroase situații care urmează să fie reglementate prin această Ordonanță de urgență. Întrucât Codul civil reglementează în mod expres garanția vânzătorului pentru viciile bunului vândut, garanție care se aplică și în cazul locuințelor, este necesară modificarea legislației în vigoare în sensul de a permite novarea obiectului contractului de garantare cu condiția ca valoarea locuinței dobândite de către beneficiar în urma novației să fie cel puțin egală cu valoarea creditului contractat, la care se adaugă valoarea avansului. Actul normativ urmărește asigurarea unui tratament egal pentru beneficiarii care au achiziționat o locuință de la un dezvoltator imobiliar care poate oferi la schimb o altă locuință corespunzătoare calitativ, în raport cu cei care au achiziționat locuința de la o persoană fizică, spre exemplu, care nu are această posibilitate. Întrucât persoanele fizice, care au achiziționat locuințe de la un alt vânzător decât un dezvoltator imobiliar, nu pot beneficia de înlocuirea locuinței, se reglementează posibilitatea acestora de a accesa programul pentru a doua oară, achiziționând o altă locuință, urmând ca aspectele tehnice să fie detaliate la nivelul normelor de implementare.
Ordonanța răspunde unor necesități izvorâte din practică și creează condiții pentru administrarea suplă a portofoliului de garanții și pentru creșterea cadrului de utilizare a plafonului de garanții, cu consecințe directe asupra dezvoltării pieței imobiliare și sectoarelor acesteia.

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară

În Uniunea Europeană, 15 state membre au în prezent acest tip de structură de supraveghere. Dintre acestea menționăm: Germania, Marea Britanie, Austria, Polonia, Danemarca, Finlanda, Suedia, Țările Baltice. Prin urmare, înființarea în România a unei astfel de autorități, responsabilă cu supravegherea prudențială a pieței de capital, a sectorului asigurărilor și a sistemului de fonduri de pensii private, se încadrează într-o dinamică instituțională la nivel european. Autoritatea de Supraveghere Financiară va prelua toate funcțiile și atribuțiile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, autorități care se desființează.

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru prorogarea unor termene prevăzute de art. 6 din OUG nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” S.A. și „Electrica Oltenia” S.A.

Ordonanța de urgență prorogă termenele prevăzute la art. 6, alin. 2 și 4 din OUG nr. 114/2005 de la data de 31 decembrie 2012 până la data de 31 decembrie 2013, pentru a fi armonizate cu prevederile art. 2 alin. 18 din OUG nr. 116/2011, referitoare la societățile comerciale SC E.ON Moldova Distribuție S.A. și SC E.ON Energie România S.A..

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”

Actul normativ reglementează un set de măsuri menite să asigure derularea programului fără sincope, creându-se premisele utilizării integrale a plafonului alocat pe anul 2012 și stabilirea unui plafon suplimentar pentru anul viitor. Pentru a se asigura continuarea programului în condiții optime se propune ca în anul 2013 să se poată emite garanții cu încadrarea în limita diferenței rămase neutilizate din plafonul alocat pentru 2012.

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea de Guvern modifică mai multe acte normative în sensul uniformizării și coerenței acestora. Câteva dintre prevederile acestei Hotărâri sunt următoarele:
• Reglementarea situațiilor în care autoritățile administrației publice locale aprobă scutiri, eșalonări, reduceri ale taxelor și impozitelor
• Reglementarea situațiilor în care se suprapun una sau mai multe situații de suspendare a drepturilor
• Stabilirea cuantumului indemnizației pentru creșterea copiilor la 85% din media veniturilor nete ale persoanei cu menținerea limitelor maxime reglementate în prezent, de 1200 lei pentru concediul până la împlinirea de către copil a vârstei de doi ani și de 3400 lei pentru concediul până la împlinirea de către copil a vârstei de un an.
• Acordarea stimulentului de inserție și pentru persoanele care au optat pentru concediul până la împlinirea de către copil a vârstei de doi ani
• Eliminarea limitării la trei nașteri a situațiilor pentru care se acordă concediu și indemnizația pentru creșterea copiilor
• Acordarea sumei suplimentare de 600 lei pe perioada suprapunerii cazurilor în care persoana se află cu un copil în perioada de concediu și indemnizație în baza OUG 148/2005 și în această perioadă naște/adoptă/ia în plasament sau tutelă un copil, în baza OUG nr. 111/2010
• Asigurarea posibilității pentru persoana singură care are în întreținere copil cu dizabilitate gravă de a beneficia simultan atât de indemnizația lunară sau sprijinul lunar acordate în baza OUG nr. 111/2010, cât și de indemnizația lunară de însoțitor reglementată la art. 42 din Legea 448/2006.
• Includerea în cadrul perioadelor asimilate a perioadei de frecventare a programului educațional de tip “A doua șansă”

 

3. HOTĂRÂRE pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.12 alin.(1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr.1284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art.30 alin.(1) lit.e) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Hotărârea de Guvern modifică termenul până la care angajatorii au obligația solicitării reevaluării locurilor de muncă de la 31 decembrie 2012 la 1 iulie 2013. De asemenea, termenul până la care Comisia pentru reevaluarea locurilor de muncă în condiții speciale are obligația analizării dosarelor și emiterii hotărârii de menținere/respingere a avizului de încadrare a locurilor de muncă cu condiții speciale se modifică de la 31.03.2013 la 30.09.2013. Cheltuielile aferente procesului de reevaluare a încadrării locurilor de muncă în condiții speciale se suportă de către angajator, iar expertizarea tehnică se efectuează de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii “Alexandru Darabont” sau Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă – INSEMEX Petroșani, după caz, respectiv laboratoarele de igiena radiațiilor din cadrul direcțiilor de sănătate publică autorizate de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.

4. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea HG nr.246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările ulterioare

Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se prelungește, de la 31.12.2012 la 31.12.2013 termenul până la care angajatorii trebuie să normalizeze condițiile de muncă pe acele posturi în care salariații își desfășoară activitatea în condiții deosebite.
Pentru o mai bună monitorizare, prezentul act normativ are în vedere acordarea avizelor de către Inspecția Muncii.

5. HOTĂRÂRE privind prelungirea până la data de 28 februarie 2013 a aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1388/2010 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012

Întrucât bugetul pentru anul 2013 nu a fost aprobat, fapt care conduce la necunoașterea dimensiunii Fondului național unic de asigurări de sănătate, Guvernul a aprobat prin Hotărâre prelungirea prevederilor HG nr. 1388/2010 până la data de 28 februarie 2013.

6. HOTĂRÂRE privind prelungirea până la data de 28 februarie 2013 a aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

Întrucât bugetul pentru anul 2013 nu a fost aprobat, fapt care conduce la necunoașterea dimensiunii Fondului național unic de asigurări de sănătate, Guvernul a aprobat prin Hotărâre prelungirea prevederilor Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate până la data de 28 februarie 2013.

7. HOTĂRÂRE pentru modificarea datelor de identificare, schimbarea titularului dreptului de administrare precum şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării a unor imobile aflate în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi

Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care se trec din domeniul public în domeniul privat al statului o serie de construcții aflate în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Spiridon” Iași, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării, dat fiind că durata normată de funcționare a fost depășită, iar structura de rezistență a construcțiilor nu mai oferă siguranță în exploatare. Prin demolarea acestor clădiri se creează posibilitatea realizării spațiilor de tratament și infrastructurii aferente pentru Institutul Regional de Oncologie.

8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Prin Hotărârea adoptată de Guvern sunt precizate atribuțiile Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în concordanță cu funcțiile acesteia, ca instituție a administrației publice centrale. Actul normativ stabilește componența, atribuțiile, procedura de lucru și obligațiile consiliului de administrație, ca și atribuțiile directorului general, în dubla sa calitate de președinte al CA și director general. De asemenea, Hotărârea Guvernului stabilește normativele de cheltuieli și dotarea cu mijloace de transport pentru ANCPI și instituțiile sale subordonate.

9. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului pe probleme de colaborare în domeniul transportului, semnat la Ashgabat, la 11 octombrie 2012

Guvernul a aprobat acest Memorandum prin care se va îmbunătăți cooperarea dintre România și Turkmenistan, se va dezvolta transportul și conectivitatea dintre cele două state și se vor susține demersurile bilaterale în crearea unui corridor de transport de mărfuri pe ruta Marea Neagră – Marea Caspică.

10. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.74/2012 privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015 şi pentru aprobarea actelor adiţionale nr.1 pe anul 2012 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători

Modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/2012 se impune deoarece o parte din secțiile de circulație din rețeaua căilor ferate, neinteroperabile, au fost închiriate prin licitație publică, semnatarii contractelor de închiriere angajându-se să realizeze traficul de călători și/sau de marfă potrivit caietului de sarcini. În conformitate cu angajamentele asumate în cadrul Scrisorii de Intenție semnată de partea română cu FMI, procesul de închiriere a secțiilor de cale ferată neinteroperabile va fi continuat în condițiile legii, urmând ca operatorii de transport feroviar cu capital privat să preia pachetele minime sociale aferente secțiilor neinteroperabile închiriate și să beneficieze de compensația corespunzătoare pachetelor minime sociale pe care le vor realiza.

11. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.737/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Maritime''-S.A Constanţa aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

În cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe 2012 rectificat al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța, veniturile și sursele pentru reabilitare totale sunt de 300.686 mii lei, iar cheltuielile și utilizarea surselor pentru reabilitare totale sunt în valoare de 273.862 mii lei.

12. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.180/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome ''Administraţia Fluvială a Dunării de Jos'' Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

În cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe 2012 rectificat al Regiei Autonome “Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați, veniturile totale sunt de 80.048 mii lei, iar cheltuielile totale sunt de 80.048 mii lei.

13. HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor terenuri în suprafaţă de 9.418 mp, trecute, în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A a obiectivului de investiţii ''Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800'', pe teritoriul localităţilor Caransebeș, Buchin și Păltiniș.

Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care este necesar ca terenurile menționate în titlu, aflate în administrarea Consiliului local Caransebeș, să fie trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării obiectivului de investiții.

14. HOTĂRÂRE pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Sală de sport competiţională de nivel naţional şi internaţional-şos. Ştefan cel Mare nr.7-9, sectorul 2, Bucureşti'' din cadrul Programului ''Săli de Sport'', derulat prin Compania Naţională de Investiţii ''C.N.I''-S.A, aprobaţi prin Hotărârea Guvernului nr. 1267/2009

Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, noii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul menționat, întrucât, prin reproiectare, s-a mărit capacitatea sălii de sport la circa 2.500 de locuri. Conform Hotărârii, valoarea totală a investiției se ridică la 40.083 mii lei, obiectivul urmând a fi realizat în trei luni.

15. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.83/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale

Prin prezenta Hotărâre de Guvern se înlocuiește, în Anexa HG nr. 83/2010, sintagma “ordonator secundar de credite” cu sintagma “ordonator terțiar de credite”. Modificarea se impune în urma deciziei Curții de Conturi nr. XII/40.374/06.07.2012.

16. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.775/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale ''TRANSGAZ''-S.A Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2012 pentru SNTGN TRANSGAZ S.A. Mediaș. Conform Hotărârii, veniturile totale estimate a se realiza sunt în valoare de 1.531.668 mii lei, iar cheltuielile în valoare de 1.092.175 mii lei.

17. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.266/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ''IPROCHIM'' S.A, Bucureşti aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2012 pentru SC IPROCHIM S.A. București. Conform Hotărârii, veniturile totale estimate a se realiza sunt în valoare de 8.394 mii lei, iar cheltuielile în valoare de 8.344 mii lei.

18. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.815/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională a Sării S.A Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2012 pentru Societatea Națională a Sării S.A.. Conform Hotărârii, veniturile totale estimate a se realiza sunt în valoare de 265.710 mii lei, iar cheltuielile în valoare de 260.210 mii lei.

19. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1346/2010 pentru aprobarea, de la bugetul de stat, a sumelor necesare contractării şi implementării proiectelor PHARE la nivelul Ministerului Mediului şi Pădurilor

Guvernul a aprobat prin Hotărâre includerea sumei de 5.300 mii lei, inclusiv TVA, în bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor pe anul 2013, la Titlul “Alte transferuri”, alin. “Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă”, pentru contractarea proiectului “Achiziționarea de echipament pentru sistemul de monitorizare a zgomotului”.

20. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Externe în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice

Guvernul a adoptat, prin Hotărâre, transmiterea unor imobile din București, sectorul 3, din domeniul privat al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Externe în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală. Această măsură a fost luată pentru a se suplini lipsa spațiilor cu care se confruntă Ministerul Finanțelor Publice.

21. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru judeţul Prahova

Guvernul a aprobat, prin această Hotărâre, alocarea sumei de 4.000 mii lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului prevăzut pentru bugetul de stat pe anul 2012 către bugetul propriu al județului Prahova, pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice produse în perioada 8-10 decembrie 2012.

22. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Satu Mare, cu modificările şi completările ulterioare

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

23. HOTĂRÂRE pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

24. HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman

Hotărârea Guvernului stabilește desființarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci, județul Teleorman, și reorganizarea în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria, prin fuziune prin absorbție. Prin reorganizarea structurilor acestor unități se au în vedere soluții de reducere a cheltuielilor de funcționare și eficientizarea utilizării bazei tehnice în aceste unități. De asemenea, Spitalul Județean de Urgență Alexandria va putea îndeplini o parte din planul de conformare pentru încadrarea în categoria a treia.

25. HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina

Prin Hotărârea de Guvern Spitalul de Pneumofiziologie Scornicești se desființează și se reorganizează ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Județean de urgență Slatina. Prin această măsură se va optimiza activitatea medicală în condiții de eficiență economică, iar Spitalul Județean de Urgență Slatina va putea fi clasificat la o categorie superioară. Menționăm că propunerea de desființare și reorganizare a Spitalului de Pneumofiziologie Scornicești a fost aprobată de Consiliul Județean Olt.

26. HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare şi modificării valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

27. HOTĂRÂRE privind aplicarea corecțiilor financiare solicitate de comisia Europeană asupra cheltuielilor finanțate din Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice

Guvernul a adoptat prin Hotărâre aplicarea corecțiilor financiare solicitate de Comisia Europeană după cum urmează:
• O corecție financiară de 10%, care se aplică la nivelul Axei Prioritare 2 a POS CCE, și o corecție financiară de 25%, care se aplică la nivelul Axei Prioritare 3 a POS CCE, pentru cheltuielile aferente contractelor de achiziție publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate în SEAP înainte de 1 octombrie 2011
• Aprobarea valorii sumei pentru care se aplică decertificarea definitivă aplicată asupra sumelor certificate până la data de 30 aprilie 2012, data de la care nu au mai fost transmise declarații de cheltuieli către Comisia Europeană

28. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2012 pentru județul Caraș-Severin

Guvernul României a adoptat, prin Hotărâre, suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 cu suma de 4.577 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, și alocarea acesteia bugetului propriu al județului Caraș-Severin, pentru plata unor arierate înregistrate de către Consiliul Județean Caraș-Severin.

29. HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor umanitar de urgență cu titlu gratuit pentru populația din județele Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui

Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se scot din rezerva de stat 100 de tone de motorină pentru revenirea populației sinistrate din județele Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui la o viață normală după căderile abundente de zăpadă din perioada 14-16 decembrie 2012. Cantitatea de motorină va fi repartizată în mod egal celor cinci județe în limita sumei de 700 mii lei, inclusiv transportul.

30. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui bun mobil în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Sănătății în administrarea Ministerului Administrației și Internelor – Inspectoratul General de Aviație al MAI

Bunul la care face referire Hotărârea este un elicopter special dotat pentru misiuni de salvare și asistență medicală de urgență. Operarea de către Inspectoratul General de Aviație al MAI a serviciului aeromedical SMURD la punctele de operare București, Târgu Mureș, Iași și Arad și a celor care urmează a fi înființate presupune elaborarea unui cadru normativ care să permită dezvoltarea acestui serviciu aeromedical și să ofere servicii medicale de cea mai înaltă calitate.

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Eficientizarea activităţii de producţie a fabricii de seringi şi ace de unică folosinţă SC SANEVIT 2003 SA Arad

Guvernul a aprobat acest Memorandum întocmit de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în care se arată că este necesar să se clarifice situația patrimoniului SC Sanevit 2003 S.A. și să se analizeze posibilitățile de continuare a activității societății, fie prin privatizare, fie prin asociere în participațiune, fie prin atragerea unor surse financiare externe. Memorandumul propune constituirea unui grup de lucru interministerial pentru analiza situației și propunerea de soluții de relansare a societății, grup de lucru care să aibă în componență reprezentanți din MECMA, MS, MMFPS și OPSPI.

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea colaborării cu Guvernul Statelor Unite ale Americii în domeniul dezvoltării telemedicinii în zonele rurale şi greu accesibile

Ministerul Sănătății din România colaborează deja cu partea americană într-un proiect pilot inițiat în Delta Dunării, în cadrul căruia s-a realizat o rețea de telemedicină între cabinetele medicilor de familie și Spitalul Județean Tulcea. Pentru extinderea utilizării acestor rezultate pozitive din cadrul proiectului pilot, Ministerul Sănătății beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 422.786 USD din partea Agenției de Dezvoltare a Comerțului din Statele Unite. Memorandumul exprimă sprijinul Guvernului României pentru dezvoltarea cooperării cu Guvernul SUA în acest domeniu și acordul pentru demararea în 2013 a analizei posibilităților de implementare a studiului de fezabilitate rezultat în urma acestei colaborări.

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea numirii domnului Enache Jiru, secretar de Stat în Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR S.A.

Guvernul a aprobat un Memorandum întocmit de Ministerul Finanțelor Publice, prin care se propune participarea domnului Enache Jiru, secretar de Stat în MFP, ca membru în CA al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR S.A.

4. MEMORANDUM cu tema: Stadiul negocierilor purtate cu Microsoft România în vederea implementării măsurilor aprobate în Ședința de Guvern din data de 24 octombrie 2012 prin Memorandumul cu tema „Măsuri necesare pentru utilizarea licențelor Microsoft în instituțiile publice și sistemul educațional”

Guvernul a aprobat Memorandumul întocmit de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale în care Comisia interministerială a propus următoarele măsuri:
• Pentru licențele necesare instituțiilor publice, încheierea unui act additional la contractul de furnizare nr. 54/05.11.2012, încheiat cu reseller-ul D-con.net, care să activeze opțiunea de buy out, prin care se achiziționează dreptul neexclusiv de utilizare pe durată nelimitată a pachetului ProDsktp ALNG MVL în cantitate de 144.000 pachete, la prețul de 1,00 euro/ pachet, respectiv 144.000 euro în total, în condițiile eliminării tuturor restricțiilor impuse în documentul Microsoft. Suma va fi achitată în martie 2013. De asemenea, se are în vedere pregătirea documentației necesare lansării unei noi achiziții care să asigure nevoile de licențiere a instituțiilor publice, începând cu 1 ianuarie 2013. Totodată, se intenționează inițierea unui proiect de parteneriat strategic între Guvernul României și Microsoft, pentru care se va constitui un grup de lucru mixt format din membrii Comisiei interministeriale și reprezentanți autorizați ai Microsoft
• Pentru licențele necesare sistemului educațional preuniversitar se va încheia un act adițional la contractul de furnizare nr. 108/2011 încheiat între MCSI și D-con.net, prin care vor fi modificate cantitățile, dar se va prelungi termenul de valabilitate a închirierii cu 18 luni, calculate de la data 01.01.2013.
Precizăm că, în urma negocierilor purtate, oferta de buy out a fost redusă de la 45.091.172 euro la 33.254.192,58 euro. Lansarea în anul 2013 a unei eventuale noi achiziții pentru asigurarea necesarului de licențe pentru instituțiile publice centrale, locale și pentru sistemul educațional nu se va face decât după elaborarea unei strategii de utilizare a produselor software.

V. NOTE

1. NOTĂ privind derularea procesului de pregătire a privatizării Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R Marfă'' -S.A

Guvernul a primit din partea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii această Notă în care sunt trecute în revistă evoluțiile în procesul de pregătire a privatizării SNTFM CFR Marfă S.A. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe